Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

Vedtekter for Lystharmonikerne 28.01.2015

1Vedtekter for Lystharmonikerne
- endret og godkjent på årsmøtet 28.01.2015
Innhold:
§1 ORGANISASJONEN
§2 FORMÅL
§3 MEDLEMSKAP
§3.1 Opptak av medlemmer
§3.2 Forutsetning for medlemskap
§3.3 Kontingent
§3.4 Utmeldinger
§4 ÅRSMØTE
§4.1 Status
§4.2 Årsmøte periode, innkalling og saker til årsmøtet
§4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
§4.4 Årsmøtets dagsorden
§5 STYRE
§5.1 Sammensetning og konstituering
§5.2 Fullmakter til styret
§5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger
§5.4 Årsavslutning
§5.5 Personalansvar
§6 MEDLEMSMØTER
§7 KOMITEER/UTVALG
§7.1 Revisjon
§7.2 Valgkomiteen
§8 UENIGHET / TVISTER
§9 OPPLØSNING
§10 VEDTEKTSENDRINGER
Vedtekter for Lystharmonikerne 28.01.2015
2
§1 ORGANISASJONEN
Lystharmonikerne (heretter kalt korpset) er stiftet i mars 1997. Korpset er en frivillig organisasjon uten økonomisk formål.
§2 FORMÅL
Korpset skal legge vekt på utvikling av musikalske ferdigheter for medlemmene, herunder samspill gjennom ukentlige øvelser.
Korpset skal utvikle et godt og trivelig sosialt miljø til beste for sine medlemmer, herunder skape samhold medlemmene i mellom gjennom øvelser, konserter og turer. Korpset skal i all sin virksomhet være inkluderende for alle grupper av medlemmer.
Korpset skal formidle musikalsk glede og underholdning i lokalmiljøet.
§3 MEDLEMSKAP
§3.1 Opptak av medlemmer
Som utøvende medlem regnes fullt betalende medlemmer over 18 år. Alle medlemmene har stemmerett ved årsmøtet og er valgbare til tillitsverv.
§3.2 Forutsetning for medlemskap
a) Alle medlemmer plikter å følge korpsets vedtekter og årsmøtets vedtak. Medlemmene skal også bidra i driften av korpset ved å stille seg til rådighet ved valg til styret og komiteer.
b) Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsopplysninger til nestleder/sekretær, som fører medlemsregister. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding om dette.
c) Medlemmene forplikter seg til, så langt praktisk mulig, å møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent eller annen ansvarlig varsles i god tid på forhånd.
d) Felles utstyr som korpset eier skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar.
e) Medlemmene plikter å medvirke til det økonomiske grunnlaget for korpsets drift og betale kontingent innen fastsatt frist vår og høst.
§3.3 Kontingent
a) Kontingent for korpsets medlemmer fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret.
b) Kontingent skal betales før 1. mars for vårsemesteret og før 1. oktober for høstsemesteret. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan strykes som medlem av foreningen.
Vedtekter for Lystharmonikerne 28.01.2015
3
§3.4 Utmeldinger
Medlemmer som ønsker å melde seg ut eller søke om permisjon, må gjøre dette skriftlig til korpsets ledelse.
§4 ÅRSMØTE
§4.1 Status
Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet.
§4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet
a) Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Det nye styret trer i kraft umiddelbart etter årsmøtet.
b) Varsling om årsmøtedato og invitasjon til å sende styret saker som skal til behandling på årsmøtet, sendes ut minimum fire uker før ordinært årsmøte.
c) Styrets årsmelding, revidert regnskap, styrets forslag til budsjett for neste år og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene 1 uke før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene minst 1 uke før årsmøtet.
d) Styret plikter å legge frem saker som kommer inn for behandling på årsmøtet. Forslag må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.
e) Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller 1/3 av korpsets medlemmer krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte men med 2 ukers varsel.
§4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
a) Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet.
- Alle betalende medlemmer har tale- og stemmerett under behandling av årsmøte saker.
- Årsmøtet kan gi talerett til andre spesielt inviterte.
b) Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/3 av medlemmene er til stede.
c) Vedtak avgjøres med simpelt flertall såfremt årsmøtet ikke bestemmer noe annet.
d) Det kan stemmes med fullmakt.
§4.4 Årsmøtets dagsorden
Dagsorden skal inneholde følgende punkter:
a) Konstituering
• Godkjennelse av dagsorden
• Valg av møteleder og referent
• Valg av to personer til å underskrive protokollen
Vedtekter for Lystharmonikerne 28.01.2015
4
b) Styrets årsmelding, til behandling/godkjenning.
c) Regnskap med revisjonsrapport, til behandling/godkjenning.
d) Budsjett, til behandling/godkjenning.
e) Fastsettelse av kontingent for medlemmene
f) Saker som legges frem av styret
g) Innkomne forslag fra medlemmene
h) Valg
• Valg av styre
• Valg av 1 revisor
• Valg av valgkomite - 2 medlemmer
• Valg av leder pluss 3 medlemmer til notekomiteen
• Valg av leder pluss 3 medlemmer til arrangementskomiteen
• Valg av leder pluss 3 medlemmer til turkomiteen
§5 STYRE
§5.1 Sammensetning og konstituering
a) Styret består av leder, nestleder og kasserer, samt 3 styremedlemmer.
b) Leder velges for ett (1) år av gangen, nestleder og kasserer normalt for to (2) år av gangen, dog slik at ikke alle skiftes ut på en gang.
c) Som styremedlemmer velges lederne av de 3 faste komiteene. Lederne for komiteene velges på årsmøtet for ett (1) år om gangen.
§5.2 Fullmakter til styret
a) Styret skal lede korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet. Styret forvalter og fører kontroll med foreningens økonomi og representerer foreningen utad.
b) Styret plikter å verne om korpsets interesser og plikter å informere om sitt arbeid. Dog kan styret etter eget skjønn beslutte at enkelte saker ikke skal offentliggjøres av hensyn til personvern, taushetsplikt og lignende.
c) Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. Lederne for komiteene har rapporteringsplikt overfor styret og møter fast i styremøtene. Saker som forplikter korpset utad økonomisk eller på annen måte, skal forelegges styret for godkjenning.
d) Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.
e) e Styrets leder og enten styrets kasserer eller nestleder/sekretær er sammen ansvarlig for gjeldende underskrifter, dvs. tildelt signatur. Disse har fullmakt til å forhandle på korpsets vegne.
f) f Styrets leder er også korpsets daglige leder og er tildelt prokura.
§5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger
a) Styret innkalles når leder eller ett av styrets medlemmer finner dette nødvendig.
b) Nødvendige avklaringer kan tas på e-post.
c) Alle styremedlemmer har forslagsrett.
Vedtekter for Lystharmonikerne 28.01.2015
5
d) Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene er til stede eller er konsultert. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
e) Det føres kort referat fra styremøtene. Korpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.
§5.4 Årsavslutning
- Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hvert år og årsmøteperiode.
- Regnskapet følger kalenderåret.
- Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.
- Styret skal utarbeide forslag til budsjett for neste virksomhetsår.
§5.5 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.
§6 MEDLEMSMØTER
Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer føler behov for dette.
§7 KOMITEER/UTVALG
§7.1 Revisjon
Revisor skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode.
§7.2 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4.
§8 UENIGHET/TVISTER
Uenighet/tvister om vedtektenes forståelse forelegges medlemmene på et ekstraordinært årsmøte til avklaring.
§9 OPPLØSNING
Vedtekter for Lystharmonikerne 28.01.2015
6
a) Vedtak om oppløsning av korpset må foretas på et ordinært årsmøte. Vedtaket krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Blir oppløsning vedtatt, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
b) I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et evt. nytt korps er opprettet, skal denne konto kun disponeres av en person oppnevnt av årsmøte som kan forvalte eiendelene.
c) Det siste ordinære eller ekstraordinære årsmøtet kan bestemme at korpsets midler og eiendom skal overføres til et annet tilsvarende korps.
§10 VEDTEKTSENDRINGER
Årsmøtet, eventuelt ekstraordinært årsmøte, kan endre disse vedtekter med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft umiddelbart.