Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017

 

1 Tillitsvalgte i Lystharmonikerne i 2017

 

  1. Styret

Leder:                         Ingvar Strøm
Nestleder/sekretær: Kristin Tunli
Kasserer:                    Reidar Bjørnerheim
Styremedlem:            Harald Sundlo
Styremedlem:            Stein Wines
Styremedlem:            Anne Britt Wines  
 


Komiteer og ansvarspersoner:  

Musikk/notekomité:
Harald Sundlo (leder)
Fridthjof Røer
Sissel Ravn

Nina Hansen (obligatorisk plass)

Arrangementskomité:
Anne Britt Wines (leder)
Hans Vaalund
Hans Chr. Bjørkto

Yves Boulmer 

 

Turkomité:
Stein Wines (leder)
Sissel Ravn
Rolf Alsos

Lina Herstad

 

Valgkomité:

Harald Lahn
Bjørn Hellum

 

Revisor: Stein Wines
PR-rådgiver: Hans Chr. Bjørkto 
Webredaktør: Alessandro De Paoli
Ansvar for uniformene: Bjørn Henrik Enge
Registrator og innpisker: Bjørn Hellum  

Ansvarlig for lokalene på Skøyen skole: Bjørn Hellum

   


2. Aktiviteten i 2017                                                            

  • Det ble i 2017 som i året før avholdt 8 styremøter, 5 på våren, og 3 på høsten.
  • Vi hadde i alt 14 spilleoppdrag. Det er på linje med de senere år, men noe færre hvis italiakonsertene holdes utenfor
  • Vi hadde to seminarer.Korpset hadde ved utgangen av året 35 aktive medlemmer, 1 i tilgang fra et år tidligere.
  • Korpsets økonomi i 2017 utviklet seg som budsjettert, med et underskudd på nesten 18.000, i hovedsak som følge av vedtatte bevilgninger til jubileumsarrangementet.  Budsjettet for 2018 er imidlertid satt opp med et enda større overskudd.  Kontingenten foreslås uendret for 7. år på rad, se utsendte årsregnskap og budsjett.
  • Se ellers vedlagte notat for nærmere detaljer om spilleoppdrag, utenlandstur, seminarer, besetning og økonomi.

 

3. Styrets vurdering

Året 2017 var det året Lystharmonikerne kunne feire sitt 20-årsjubileum. Året 1997 var nemlig året da foreldrekorpsene ved Smestad og Huseby skoler slo seg sammen til Disharmonikerne. Året etter etablerte Disharmonikerne og Lysejordet Gammel Reserve det som vi i dag kjenner som Lystharmonikerne. 1997 er imidlertid i ettertid definert som etableringsår for dagens korps.

 

Jubileumsåret ble formelt markert og feiret lørdag 1. april ved  jubileumskonsert i samarbeid med Vestre Aker Dusjlag i prestisjefylte Ridehuset nede på Akershus festning, samt jubileumsmiddag for medlemmer og ‘trøste og bære’ i et festpyntet Røa Samfunnshus. I den anledning ble opprinnelse, utvikling og viktige hendelser i korpsets historie behørig belyst i ulike innslag og ulik innpakning, og skal ikke gjengis her. Men det er styrets oppfatning at Lystharmonikerne kan være stolte av sin historie og den innsats og det engasjement som medlemmer, tillitsvalgte og dirigenter har stått for gjennom alle disse årene. Og i all ærbødighet, styret drister seg herved til å fastslå at Lystharmonikerne har feiret sitt 20-årsjubileum på sitt musikkfaglig historiske toppnivå!  

 

I jubileumsåret var vi 35 aktive medlemmer, noe lavere enn i en periode for 3-4 år siden, og med god dekning på de fleste instrumentgruppene. Klarinettgruppa er til og med styrket det seneste året.  Aldersfordelingen er imidlertid blitt stadig skjevere og har nå et tyngdepunkt i overkant av 60 år. Det tilsier at rekrutteringsarbeidet bør trappes opp, men en del av konsertene i lokalmiljøet har ikke gitt de ønskede resultater på dette området. Geografisk har vi for øvrig en jevn spredning med ca 15 medlemmer både fra Ullern og Vestre Aker og resten fra Oslo øst, Bærum og Asker.

 

Aktivitetsnivået i 2017 var noe lavere enn året før, bl.a. fordi adventspillingen ved Røa kirke ikke lot seg gjennomføre og fordi det ikke var oppdrag utover de mer tradisjonelle. Men jubileumskonserten var et høydepunkt både som følge av spillested og rammen rundt. I tillegg var den en inspirasjon for korpset i flere måneder med gruppeøvelser og innleie av eksterne instruktører. Både musikkfaglig og sosialt er et slikt arrangement viktig, ikke minst når resultatet blir så vellykket. I den sammenheng skal både dirigent og arrangementskomite spesielt ha stor honnør.

 

Den andre store opplevelsen i jubileumsåret var naturligvis Italiaturen. Nærmere detaljer er redegjort for i vedlegget til styrets beretning. Men hovedinntrykket er uten tvil at vi hadde en fantastisk flott tur, både musikkfaglig, sosialt og som turister. Logistikk, service og guiding underveis fra våre lokale arrangører var svært bra. Hotellet lå litt langt fra byen Garda, men hadde flott beliggenhet og fine fasiliteter. Utfluktene var kanskje litt for mange og lange, men i kombinasjon med konserter ga det fine opplevelser og mye nærkontakt oss alle i mellom. Avslutningsmiddagen på vingården i Valpolicella var f.eks. et virkelig høydepunkt.

 

På minussiden er styret lite fornøyd med at vi som korps nærmest var kuppet som deltakere i en kommersiell festival, Music from the North, sammen med to andre norske korps i øverste divisjon, uten at vi var helt klar over det på forhånd.. På de to felleskonsertene ble vi nesten å betrakte som oppvarmingsband for de andre korpsene. Men vi hadde jo også gleden av å høre flott korpsmusikk, herunder hyggelige og imponerende innslag under den staselige, felles gallamiddagen.. Heldigvis fikk vi også vist oss frem på egne ben en strålende formiddag i Sirmione, hvor masse folk på et nydelig sted i høy stemning ga oss en fantastisk konsertopplevelse. Så alt i alt, stor honnør til turkomiteen! 

 

Hjemme igjen. Fire sykehjemskonserter ble gjennomført i 2017 på onsdager i forkant av de ukentlige øvelsene. Det var hyggelig å igjen besøke Hovseterhjemmet etter et par års opphold. Stemningen på sykehjemmene er alltid god, ikke minst ved at Nina skaper en nærkontakt også verbalt med beboerne. Vi som opptrer gleder oss over å kunne bidra og bydelene er rause med sin økonomiske støtte.    

 

Kirkekonsertene er en annen kategori som vi trives med. Familiekonserten på Røa under musikkfestukene ble som vanlig vellykket, selv om kanskje kirken ikke var så full som i tidligere år. Derimot var vi svært fornøyd med tilskuerantallet i Holmenkollen kapell lørdag ettermiddag i 1. adventshelgen. Lystharmonikerne var denne gang arrangør med ÅsenBlåsen og Kor XO som medvirkende i konserten. Holmenkollen kapell er et fantastisk stemningsfullt sted som konsertarena i førjulstiden og vi klarte å utnytte det maksimalt ved valg av repertoar og høy kvalitet på fremførelsen. I tillegg tok vi oss betalt ved inngangen og bidro dermed til vår felles korpskasse.

 

Spørsmålet kan alltid reises om hvor mange opptredener vi bør sikte mot. Etter styrets oppfatning har vi nå et passende aktivitetsnivå nivå. Det bør normalt inkludere en litt viktig konsert både vår og høst som vi kan strekke oss mot. Utfordringen er å finne et konsept som ikke er en gjentakelse av tidligere opplegg, både for å utfordre oss selv og lokke til oss et stort nok publikum. Det å trekke inn andre opptredende med annen sjanger og kanskje med litt kjendisstatus har lenge vært en slags drøm, men her vil jo alltid økonomien være en vanskelig faktor som må ivaretas.   

 

Organisasjonsmessig fungerer Lystharmonikerne tilfredsstillende. Etter at det økonomiske opplegget ble endret fra svart til hvitt for en del år siden, og vi fikk normal tilgang til ulike støtteordninger fra bydeler og kommune har vi etter styrets oppfatning hatt god styring og kontroll. I 2017 har det egentlig heller ikke vært noen administrative endringer av betydning.

 

Men vi skal neppe slå oss til ro med det. Trolig vil det naturlig komme nye ideer med nye tillitsvalgte som er bedre tilpasset nye tider. Et umettelig behov er i alle fall å stadig forbedre infostrømmen, f.eks. fra styret til medlemmene, de tillitsvalgte i mellom og ikke minst å holde dirigenten enda bedre orientert om hva styre og medlemmer måtte mene og gjøre til enhver tid.

 

Korpsets økonomi er fortsatt meget god selv om vi i 2017 realiserte et stort underskudd, dvs. nesten kr 18.000. Det var likevel i tråd med budsjettopplegget som var vedtatt på forrige årsmøte og skyldes ekstraordinære utgifter i forbindelse med årets jubileum. Det kunne vi da tillate oss fordi vi kunne påregne uvanlig høye støtteinntekter i 2018. Som det fremgår av budsjettforslaget bidrar disse til at 2018 vil kunne gi et enda større overskudd. Dermed har styret funnet å kunne foreslå uendret kontingent for nok et år, faktisk det 7. år på rad!  På balansen i 2018 kan vi da igjen ha rundt 60 pst av et underliggende årsutgiftsnivå etter en dipp til 50 pst i 2017.

 

Regnskapet for 2017 viser at på inntektssiden har vi hatt glede av stadig økende tilskudd fra ulike offentlige støtteordninger via Oslo Musikkråd samt fra bydelene til sykehjemskonsertene.  I tillegg kommer en svært velkommen støtte fra Røa Kvinne- og familielag. Det er verdt å understreke hvor viktig det er å utnytte slike støtteordninger. I 2017 innbragte de kr 55.000, som f.eks. tilsvarer mer enn halvparten av en årslønn for dirigenten.    

 

 På utgiftssiden er resultatet stort sett som budsjettert. Som følge av bruttoføringen – av hensyn til momskompensasjonen - gir ikke regnskapsoppstillingen like god oversikt som tidligere, særlig ikke for arrangementer og turer. Ser vi på jubileumskostnadene isolert var de brutto på kr 60.000, men det budsjetterte tilskuddet fra korpskassa på kr 15.000 var akkurat nok til å sikre balanse. Det kan også nevnes at julekonserten i Holmenkollen kapell ga store nok publikumsinntekter til at det ble et overskudd på vel kr 5.000.  Også Italiaturen med totale utgifter på vel en halv million kroner ble gjennomført innenfor budsjett.   

 

Musikkfaglig mener styret å ha belegg for at vi nok et år er blitt bedre enn i året før. Etter Ninas begeistring i sin adventsmail til medlemmene over prestasjonen i Holmenkollen kapell bør det ikke herske noen tvil! I tillegg kan det refereres til fortrolige samtaler på julebordet hvor den ene instrumentgruppe etter den andre fant å ville rose ikke bare seg selv, men også andre grupper for deres kompetanse og kvalitet.

 

Ett relatert tema har imidlertid ikke stått på den alminnelige dagsorden i 2017, nemlig spørsmålet om hva slags type repertoar vi skal satse på. De valgene underveis som Nina og musikkomiteen har gjort har vært vellykket og i stor grad populære hos medlemmene. Styret har imidlertid registrert at det også er ønsker fra enkeltmedlemmer om noe mer lettere underholdningsmusikk som f.eks. swing og storbandjazz. Dette både fordi mange mener det er morsomt å spille og av hensyn til publikum.

 

Det bør likevel tilføyes at de tilløp til ensemble- og kammermusikk som er prøvet ut mot slutten av året kan være morsomt å følge opp videre. Det kan vel for øvrig også gjøres med mer jazzrelaterte stykker. Kanskje er det også litt synd at vi vel nesten aldri har fått prøve oss på Wienermusikk og tradisjonelle operetter. Styret vil i alle fall minne om at vanskelighetsgraden uansett repertoarvalg bør holdes innenfor det som måtte være definert ved vedtektenes passus om at korpset skal være inkluderende for alle

 

Året 2017 var det åttende i rekken av Nina som dirigent. Etter som årene har gått er vi bare blitt mer og mer glad i henne og i å ha henne som øverste musikalske leder. Hun har tilført oss en masse og kommer stadig opp med nye ideer til musikalsk glede og utfoldelse. Selv de få ganger hennes kunstneriske tålmodighet har nærmet seg en nedre grense har hun og vi klart å snu det til nye positive opplevelser i omforent regi.

 

Styret vil ellers benytte anledningen til å takke alle medlemmene i korpset for nok et år med strålende innsats. Vi takker spesielt alle våre tillitsvalgte for en kjempejobb for korpsets ve og vel, og vi takker våre kjære ‘trøste og bære’-ledsagere for all støtte og praktisk samarbeid.

 

Dermed gjenstår bare et ønske fra styret om at Lystharmonikerne i 2018 skal få nok et spennende, utfordrende, fremgangsrikt og hyggelig år!  

 

 

Oslo, 9. januar 2018

 

Ingvar Strøm              Kristin Tunli               Reidar Bjørnerheim

 

Stein Wines                Harald Sundlo                        Anne Britt Wines

 

 

 

 

Vedleggnotat til styrets årsberetning:

 

Nærmere om aktiviteten i Lystharmonikerne i 2017 

 

1. Styret og komiteene                                                                   

Det ble i 2017 som i tidligere år avholdt 8 styremøter, 5 på våren, og 3 på høsten. Det siste i desember ble riktignok gjennomført virtuelt slik at innspill til referatet i ettertid ble å oppfatte som diskusjon i styret. Mye av det praktiske arbeid er som vanlig gjort i komiteene, men styret står jo for de store beslutningene i samarbeid med komitelederne og dirigenten. Vinterens store selvpålagte oppdrag, jubileumskonserten på Ridehuset 1. april, herunder samspill med Vestre Aker Dusjlag, var sentral både for note- og musikkomiteen og for arrangementskomiteen – og for dirigenten! For turkomiteen var det først og fremst vår korpstur til Gardasjøen i Italia som sto i fokus.

 

I tillegg er det jo alltid mye administrativt arbeid som skal håndteres av styret sentralt, ikke minst innenfor økonomi, samt diverse søknader om støtte og rapporteringskrav overfor musikkfaglige myndigheter. Dessuten er det mye løpende arbeid knyttet til administrasjon av øvelser og andre aktiviteter, herunder informasjon og ordinær medlemskontakt.

 

2. Spilleoppdrag   

I 2017 har vi hatt følgende spilleoppdrag:

1. april              Jubileumskonsert på Ridehuset, Akershus festning inkl. samkonsert med        

                          Vestre Aker Dusjlag (støtte fra Oslo Musikkråd)

26. april             Smestadhjemmet (støtte fra bydel Ullern)

 

3. mai                 Silurveien sykehjem (støtte fra bydel Ullern)

 

17.mai               Barnetoget i byen for Skøyen/Majorstuen skoler

 

7. juni                Paviljongen i Studenterlunden (støtte fra Oslo Musikkråd)

 

11. juni              Veterankorpskonsert på Persbråten vgs

 

6. september    Smestadhjemmet (støtte fra bydel Ullern)

 

30. september    Lazise, kveldskonsert på Italiaturen

 

1. oktober          Garda, kveldskonsert

 

2. oktober          Sirmione, formiddagskonsert

 

3. oktober          Verona, formiddagskonsert

 

11. oktober         Hovseterhjemmet (støtte fra bydel Vestre Aker)

 

25. oktober       Deltakelse i familiekonsert i Røa kirke (støtte fra Oslo Musikkråd)

 

2. desember       Julekonsert med Åsen Blåsen, Holmenkollen kapell (støtte fra Oslo                                            

                          Musikkråd)

 

3. Nærmere om spilleoppdragene  

Året 2017 bød som tidligere år på en blanding av tradisjonsbundne spilleoppdrag og noen nye opplevelser. I første del av året var det forberedelser og gjennomføring av jubileumskonserten i begynnelsen av april som la beslag på all tilgjengelig tid. Det gjaldt ikke minst terping av repertoar både i et heldags seminar og med innlagte gruppeøvelser på enkelte onsdager. Styret hadde også satt av midler til gruppeinstruksjon med eksterne instruktører.

 

På et tidlig tidspunkt var det en del diskusjon både om hvor konserten skulle foregå og hvor den planlagte jubileumsmiddag skulle arrangeres. Men med Nina som kunne disponere Ridehuset på Akershus festning på gunstige vilkår endte vi opp med å ha konserten på Stabsmusikkens hjemmearena. Det viste seg å være et lykkelig valg! Lørdag 1. april gikk konserten av stabelen etter at vi fredag kveld hadde hatt en gjennomføring i ro og fred.

 

Selve konserten ble gjennomført på en overbevisende måte og var et 20-årsjubileum verdig.   Publikum hadde møtt opp i antall på rundt 100, og kunne glede seg over et spennende og variert program med flere solistinnslag. Sissel Ravn briljerte med You raise me up og trompetgruppa imponerte med sin Bugler’s Holiday. Mest utfordrende for de fleste av oss var vel Moment for Morricone. Ellers fikk Vestre Aker Dusjlag stor applaus for sine vakre sanginnslag samt for fellesnumrene. Morten Kolstad, vår mangeårige kollega i korpset, bandt det hele sammen med elegante verbale innslag underveis.

 

17. mai i 2017 ble en heller grå dag og litt kjølig men uten regn. Til en forandring og etter litt overordnet press var antrekket ensartet med svart jakke – for alle uten bunad. Vi hadde i mange år spilt for Skøyen skole, men som også året før ble det en litt annen vri. Lystharmonikerne spilte for Skøyen bare under oppmarsjen fra Rådhusplassen, i selve toget spilte vi for Majorstuen skole. Det funket uten problemer å skifte skole på Festningsplassen. Som vanlig hadde vi avgjørende hjelp fra våre trofaste ‘innskremte’ støttespillere, samt fra vår nye franske forbindelse Benoit Deurin på tuba. Like vanlig var det kanskje ikke at det tok nærmere en time fra Slottet til Rådhusplassen med tilhørende i overkant antall spilte marsjer………..

                                                                                           

Veterankorpskonserten på Persbråten vg ble midt i juni avviklet i tradisjonelle former med seks deltakende korps, de fleste fra nærmiljøet i Oslo Vest. Med i hovedsak andre musikere som publikum er dette et forum som inspirerer oss til å bli stadig bedre, samtidig som vi hører og lærer av det de andre presterer. Og kanskje ikke overraskende, det var nok en gang enighet om at nivået også i år var om mulig enda høyere enn året før, i alle fall hos oss………

 

Paviljongkonserten tidlig i juni nede i Studenterlunden ble igjen en riktig hyggelig opplevelse. Været var riktignok ikke det beste med vind og regn allerede fra før vi startet opp.  Publikum kom og gikk, mange med paraply, som vanlig mange begeistrete asiatiske turister, og noen som satt innunder på uterestauranten.

 

Sykehjemkonsertene er blitt en svært viktig del av vårt ansikt utad. Også i 2017 ble det fire konserter, 2 på Smestadhjemmet og 1 hver på Silurhjemmet og Hovseterhjemmet. Takket være velvillig støtte fra bydelene Ullern og Vestre Aker, bidrar de også til å holde økonomien på plussiden. Hovseterhjemmet sykehjem var etter et par år i eksil på Økern igjen tilbake i nærmiljøet og da i helt nytt bygg. Stemningen på disse konsertene er alltid god, og vi føler at vi bidrar til hygge også for de ikke helt oppegående beboerne. Musikk er jo etter hvert anerkjent som en viktig del av terapi og velvære for slike grupper.

 

Familiekonserten i Røa kirke sent i oktober som del av Røa Musikkfestuker er nå blitt en hyggelig tradisjon for oss. Sammen med 5-6 barne- og voksenkor fra nærområdet sto vi både for innledning og avslutning på konserten, og laget dermed en flott ramme for alle korsangerne. Derimot måtte vi avstå fra å spille ved julegrantenningen ved Røa kirke i adventshelgen i og med at den var på samme tidspunkt som julekonserten i Holmenkollen kapell.  

 

I 2017 var det igjen Lystharmonikerne som var arrangør i kapellet, men opplegget var som i foregående år med ÅsenBlåsen og Kor XO som medvirkende kor og korps. Det ble en fin utvikling i konserten med ÅsenBlåsen først ute med litt seriøst og mindre kjent stoff, så koret med et mer humørfylt repertoar og så Lystharmonikerne med lødig og populær jule- og vintermusikk. I flg. Nina var denne konserten kanskje det beste vi har prestert. Det mente hun også etter å ha hørt opptakene fra Håkon som ble lagt ut på Facebook! Så da må det jo være sant. Og en nesten fullsatt kirke var åpenbart svært fornøyd.

 

4. Korpstur til Italia

Gardasjøen i Italia var målet for vår utenlandstur i jubileumsåret. Fredag 27. september gikk avreisen fra Gardermoen til Milano og videre i 3 timer med buss til Garda og Hotel Polano.

Lørdag morgen var det oppvarmingsøvelse og allerede om kvelden var første konsert, i nabobyen Lazise. Idyllisk spillested på en skjermet markedsplass etter at et kvalitativt godt skolekorps hadde spilt før oss. Samtidig ble det en forsmak på italienernes pratsomhet som begrenset spilletiden ganske mye. Det samme skulle skje de etterfølgende dager.

 

Sent søndag kveld var det konsert nede i Garda på den åpne strandpromenaden, ikke helt vellykket rent akustisk. At også to andre norske korps skulle være med i samme konsert var en stor overraskelse for de fleste av oss. Vi var i alle fall først ut før vi dro på restaurant men dermed uten å få med oss resten av konserten. Etter hvert skjønte vi at vi var en del av en festival Music from the North som driftige italienske arrangører hadde kuppet oss til å være med i. Det var delte oppfatninger blant medlemmene hvor ønskelig dette var som konsept for vår utenlandstur. Også fordi at kvaliteten på de andre lå så høyt at vi følte oss mer som oppvarmingsband enn som likeverdig deltaker i felleskonsertene.

 

Når det er sagt, skulle vi likevel få noen fine opplevelser sammen. Mandag kveld var det en samlet gallamiddag på hotellet, et staselig opplegg med spennende lokal mat og drikke og i en vakker festsal. Nordstrand janitsjarkorps spilte nydelig underholdningsmusikk da vi kom, og Opus 82 vartet opp med diverse imponerende gruppespill under middagen.

 

Tirsdag var det tur til Verona og konsert, riktignok ikke på Arena’n men på en staselig, men innelukket borggård nede i sentrum. Vi presterte tilfredsstillende på vårt nivå for et heller beskjedent publikum, som imidlertid lot seg rive med når det nærmest profesjonelle Opus 82 kjørte sitt stjerneshow som avslutning. Det samme gjorde nok mange av våre medlemmer og ‘trøste og bære’ også.

 

For Lystharmonikerne var det mandagens utflukt til og konsert i idylliske Sirmione som var den store beholdningen på Italiaturen. Rett ut av båten og til en vakker markedsplass ved havnen og massevis av folk. Nydelig vær og stor stemning både blant lystharmonikerne og et internasjonalt publikum etter hvert som vi dro våre italienske filmsvisker og Funiculi Funicula ut av instrumentene. Spilleforholdene var kanskje ikke helt enkle, så Nina kommanderte faktisk ‘full guffe’ og sprudlet av musikalsk glede! Dette var en opptur.

 

Skal vi oppsummere årets utenlandstur er det mye positivt å trekke frem. Spesielt var logistikk og service fra arrangørene meget bra, med et lite minus for bussparkeringen ved hotellet. Utfluktene var mange og interessante med vår danske venn Fritz som en dyktig og inspirerende guide. Det var noe delte oppfatninger om hotellet, kanskje litt for stort og litt for langt fra Garda. Avslutningsmiddagen på vingården i Valpolicella var imidlertid førsteklasses.

 

 

5.  Seminarer og sosiale tilstelninger.

I 2017 hadde vi 2 seminarer, begge som oppkjøring til viktige spilleoppdrag. Det første i mars var en intens arbeidsøkt med sikte på å prestere på den etterfølgende jubileumskonserten. Det andre var i september og var viet en gjennomkjøring av vårt repertoar på den kommende korpsturen til Italia. Begge var lagt til lørdager kl 10-16. Ved siden av de konkrete oppgavene innebærer slike seminarer en god mulighet for å gå i dybden musikkfaglig både for den enkelte og for korpset samlet.

Men seminarer er jo også - sammen med de ukentlige øvelser og utenlandsturene - en viktig del av det sosiale samværet medlemmene i mellom. I den sammenheng kunne vi også i 2017 glede oss over å kunne komme sammen til de tradisjonsrike avslutningsfestene før sommeren og før jul. Onsdagen etter Paviljongkonserten i juni hadde vi nok et hyggelig sommertreff med godt å spise, denne gang hos Truls. Og som avslutning på korpsåret ble det nok en gang pinnekjøtt og tilbehør hos Anne Britt og Stein. At noen av våre medlemmer på denne måten påtar seg å varte opp resten av korpset på en så gjennomført hyggelig måte, må vi bare takke for, år etter år!

Men året 2017 var altså også et jubileumsår for Lystharmonikerne! Den store feiringen ved siden av konserten på Ridehuset var naturligvis jubileumsmiddagen på Røa Samfunnshus. Nesten fullt fremmøte av musikanter og ledsagere i stilige dresser/vakre selskapskjoler, nostalgiske taler av tidligere og nåværende styreledere, samt av vår dirigent fra de siste 8 år, og muntre innspill fra medlemmer, herunder takk for seg og maten fra korpsets nyeste ektepar! Hva mer kunne man forlange? Jo, god mat og drikke, gode samtaler rundt nydelig dekkede bord og til og med livlig dans til voksen musikk, alt var faktisk på plass! Så vel overstått og vellykket jubileum, lystharmonikere!

 

 

6. Medlemmer    

Korpset hadde ved utgangen av året 35 aktive medlemmer mot 34 de seneste par årene. I tillegg har vi et medlem med sykepermisjon. Sammensetningen er noe endret, bl.a. er klarinettgruppen betydelig styrket. Ingunn Aasbak har valgt å bli fast medlem etter å ha vikariert som støttespiller utover høsten. Kristin Vetleseter er tilbake igjen etter å ha måttet prioritere andre oppgaver fremfor korpsmusikk. Ellers har Geir Lahnstein permittert seg som fløytespiller til fordel for en karriere på barytonsax.

 

 

Fløyte:            1 (2)       Klarinett:       7 (5)       Bassklar:      1 (1)

Altsax:            2 (2)       Tenorsax:     1 (1)       Horn:                       4 (4 )

Barytonsax:    1 (0)       Trompet:      8 (8)       Trombone:   3 (3)       

Baryton:         2 (3)       Tuba:            2 (2)       Slagverk:      3 (3) Pr. 31.12.2017 var besetningen som følger (tall for 31.12.2016 i parentes):

 

7. Økonomi – herunder om budsjettet for 2018 

Som følge av en overgang til mer bruttoføring som grunnlag for sjablonmessig tilbakeføring av moms via Korpsnett, er balansen en bedre indikator på utviklingen av korpsets økonomi enn det regnskapsmessige nivået på inntekter og utgifter isolert sett. Det som særlig forstyrrer er store bruttotall for utenlandsturer. For 2017 bidro også jubileumsarrangementene til å øke tallene utover vanlig nivå.

 

Regnskapet for 2017 er da også påvirket av slike forhold. I forhold til budsjettet gikk imidlertid det meste som forventet. Nettoresultatet ble negativt med nær kr 18.000, etter et nesten like stort overskudd i 2016. Underskuddet skyldtes først og fremst at vi på forrige årsmøte vedtok å subsidiere jubileet med kr 15.000 uten budsjettmessig inndekning. Større utgifter for øvrig var at trommegruppa fikk noe som korpset trengte, at korpskassa ble belastet for noen utgifter på Italiaturen, bl.a. som vanlig reiseutgifter for dirigenten, samt naturligvis lønn til Nina, som ble økt med 3 pst.

 

På inntektssiden fikk vi imidlertid noen hyggelige støttebeløp, bl.a. mer fra bydelene enn tidligere år, samt som vi håpet på men ikke hadde regnet med, kr 10.000 etter søknad fra Røa Kvinne- og familielag. Via Oslo Musikkråd fikk vi som vanlig voksenopplæringsmidler og støtte til diverse konserter, men også det nylig etablerte amatørtilskudd, for 2017 var det på vel kr. 10.000. Det tilsvarende beløp for 2016 er faktisk ennå under politisk avklaring og kan komme som et spesielt tilskudd i 2018.

 

Arrangementene våre i 2017 fortjener en ekstra omtale. Under usikre forutsetninger budsjetterte vi med at jubileumskonsert og -middag, samt forberedelser skulle gå i balanse med et tilskudd fra korpskassa på kr 15.000. Med et samlet utgiftsnivå på kr. 60.000 klarte arrangementskomiteen å holde det innenfor en margin på vel ett tusen kroner – imponerende!

Både jubileumskonserten og julekonserten i Holmenkollen kapell i vår regi viste for øvrig at man kan ta seg betalt og samtidig samle et stort publikum. Også i kapellet ble det et pent netto overskudd.

 

Budsjettet for 2018 er satt opp med et overskudd på kr 21.000. På inntektssiden er det særlig anslaget for momskompensasjon som følge av de store bruttoutgiftene i 2017 som bidrar. Etterbetaling av amatørtilskudd fra 2016 er en annen viktig faktor. Men begge disse postene er jo i noen grad beheftet med politisk usikkerhet. På utgiftssiden er det hele mer under vår egen kontroll uten spesielle poster.

 

Mest usikkerhet for 2018 er pt. knyttet til hvor mange og hvor store konserter vi måtte legge opp til, kanskje både vår og høst, hvor det kan bli snakk om så vel innleide gjesteartister som nødvendige inngangspenger, Men med en anslått egenkapital ved utgangen av året på over 60 pst. som andel av et normalt utgiftsnivå har styret funnet det forsvarlig å foreslå samme kontingent som året før. I så fall blir kontingenten uendret for 7. år på rad.   

 

 

 

(Ingvar 09.01.2018)