Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015

1 Tillitsvalgte i Lystharmonikerne i 2015

 

1.      Styret

Leder:                        Ingvar Strøm
Nestleder/sekretær:    Kristin Tunli
Kasserer:                    Reidar Bjørnerheim
Styremedlem:              Harald Sundlo, notekomiteen
Styremedlem:              Stein Wines, turkomiteen
Styremedlem:             
Anne Britt Wines, arrangementskomiteen  

 

2.      Komiteer og ansvarspersoner:

 

Musikk/notekomité:
Harald Sundlo (leder)
Fridthjof Røer
Sissel Ravn

Nina Hansen (obligatorisk plass)

Arrangementskomité:
Anne Britt Wines (leder)
Hans Vaalund
Hans Chr. Bjørkto

Kristin Vetleseter

 

Turkomité:
Stein Wines (leder)
Sissel Ravn
Rolf Alsos

Lina Herstad

 

Valgkomité:

Harald Lahn
Bjørn Hellum

 

Revisor: Stein Wines

PR-rådgiver: Hans Chr. Bjørkto

Webredaktør: Alessandro De Paoli

Ansvar for uniformene: Bjørn Henrik Enge

Registrator og innpisker: Bjørn

Hellum

 

Ansvarlig for lokalene på Slemdal skole: Bjørn Hellum

 


3. Aktiviteten i 2015                                                           

- Det ble i 2015 som i året før avholdt 8 styremøter, 5 på våren, og 3 på høsten.

- Vi hadde i alt 17 spilleoppdrag, inkludert 5 konserter på Mallorca. Det er på linje med de senere år.

- Vi hadde to seminarer, det ene med innleide instruktører, det andre uten.

- Korpset hadde ved utgangen av året 34 aktive medlemmer, 1 i avgang fra ett år tidligere.

- Korpsets økonomi utviklet seg tilfredsstillende i 2015 med et netto resultat på minus kr 2.000, se utsendte årsregnskap og budsjett. Budsjettet for 2016 er satt opp med overskudd selv om kontingenten foreslås uendret.

- Se ellers vedlagte notat for nærmere detaljer om spilleoppdrag, seminarer, besetning og økonomi.

 

3. Styrets vurdering

Aktivitetsnivået var i 2015 var målt i antall ordinære spilleoppdrag på linje med de siste par år med i alt 12 konserter og andre opptredener. I tillegg kommer imidlertid hele 5 konserter på Mallorca. Vi opplevde således mange høydepunkter i løpet av året både musikkfaglig og ut fra opplevelsen for øvrig. Noen av konsertene på Mallorca peker seg ut, men både samkonserten med KorX, familiekonserten i Røa kirke og førjulskonserten i Holmenkollen kapell kommer høyt opp. Spesielt gledelig var det også at vi denne gang kunne stille et slagkraftig mannskap ved julegrantenningen.

 

Erfaringene med å øve på Slemdal skole er fortsatt gode etter halvannet år. Lokalene fungerer godt, og det hele er altså gratis. Gjennom 2015 har vi også kunnet se hvordan opplegget etter strategiprosessen i 2014 har fungert i praksis. Etter styrets oppfatning har det vært positivt for korpset. Tidligere usikkerhet og uenighet er avklart på en konstruktiv måte. Det gjelder både i spørsmål om ambisjonsnivå, repertoarvalg, aktiviteter og arbeidsfordeling, og det gjelder praktiske forhold som medlemmenes plikter ifm øvelser og arrangement for øvrig.

 

Også ordningen med gruppeledere for hver instrumentgruppe har fungert bra, det samme gjelder den tilhørende økte satsing på gruppeøvelser, selv om potensialet for ordningen kanskje ennå ikke er utnyttet fullt ut. Styret er også godt fornøyd med det nye Doodle-systemet, som gir oss bedre oversikt over disponible musikere og dekning av instrumentstemmer foran ulike spilleoppdrag.

 

Av andre mer praktiske endringer kan bør nevnes nytt uniformsreglement ved konsertene. Vintertid stiller vi nå i helsvart antrekk, sommertid i hvitt og svart som nå. Det er dessuten opp til den enkelte å velge egne plagg i riktig farve. I tillegg har vi gått til innkjøp av nye uniformsjakker som erstatning for den gamle collegegenseren.

 

Styret signaliserte i årsberetningen for 2014 at det var ønskelig at vi hvert år får til et mer omfattende seminar i tillegg til det vi så langt har hatt, enten alene eller i samarbeid med et annet korps. Dette burde følgelig prioriteres innenfor den tilgjengelige økonomiske rammen.

Dette er nå en konkret plan for 2016 idet vi i april skal ha et to-dagers seminar sammen med ÅsenBlåsen med en innleid stjerneinstruktør fra Sverige. Men også mer begrensete opplegg med fokus på eget repertoar vil imidlertid også være hensiktsmessig som oppkjøring foran større og utfordrende konserter.

 

Når det gjelder økonomien for korpset, er styret godt fornøyd. Vi er kommet opp på et solid nivå på inntektssiden og har klart å holde utgiftene under rimelig kontroll. Dermed har vi kunnet foreslå i budsjettet for 2016 at kontingenten holdes uendret for 6. år på rad, noe vi håper medlemmene er fornøyd med. Men om vi klarer det i enda flere år, er selvsagt usikkert.

 

Kontingenten er den absolutt viktigste finansieringskilden for vår løpende virksomhet. Antall medlemmer har vært stabilt i flere år, men i løpet av 2014 gikk medlemstallet ned fra 40 til 35 medlemmer, og i 2015 videre ned til 34. Vi har en akseptabel dekning på de fleste instrumentgrupper. Men vi må også se i øynene at gjennomsnittsalderen holder seg heller høy. Det må følgelig være en prioritert oppgave for både styret og medlemmene å trekke til oss nye medlemmer.

 

Året 2016 var det sjette året for oss med Nina som dirigent. Styret vil også ved dette årsskiftet gi stor honnør til Nina for det arbeidet hun legger ned for korpset. Det gjelder både hennes løpende engasjement for korpsets ve og vel og hennes profesjonelle opptreden både før og under konsertene uansett under hvilke omstendigheter de finner sted. Vi oppfatter samtidig at samarbeidet mellom dirigent og musikere på øvelsene har fungert stadig bedre.

 

Etter styrets oppfatning har det musikkfaglige nivå i Lystharmonikerne vært i klar bedring også gjennom 2015. Ved siden av egne vurderinger legger vi vekt på publikums innspill ved konserter og ikke minst at Nina har gitt oss stadig bedre tilbakemeldinger.

 

Alt i alt mener styret at vi også ved dette årsmøtet kan se tilbake på året som er gått som et meget godt år for Lystharmonikerne både musikalsk og sosialt. Det er avslutningsvis grunn til å berømme den omfattende dugnadsånd som korpsets medlemmer står for både løpende og ved spesielle anledninger. Det gjelder ikke minst arrangementskomiteen og notekomiteen som med sitt arbeid holder den grunnleggende virksomheten i korpset gående.

 

Våre utenlandsturer også en svært viktig del både av vår fagmusikalske utvikling og vårt sosiale korpsliv. Turkomiteen skal således ha honnør for gjennomføringen av nok en vellykket korpstur. I tillegg skal naturligvis berømmes de mange tillitsvalgte som bidrar til at øvelser, innrapportering og begivenheter i løpet av året blir lagt til rette for og behørig dokumentert.

 

Styret vil også ved denne anledning rette en takk til alle ektefeller/samboere i ”Trøste og bære” for deres bidrag til korpsets aktiviteter, samt deres forståelse for medlemmenes bruk av fritid til beste for Lystharmonikerne. En spesiell takk går til Bodil Bjønnæs, som etter en årrekke som vår fanebærer har overlatt fanen til Bente Wold Røer.

 

Styret ser frem til nok et spennende og fremgangsrikt år for Lystharmonikerne.

 

 

 

Oslo, 20. januar 2016

 

Ingvar Strøm              Kristin Tunli               Reidar Bjørnerheim

 

Stein Wines                Harald Sundlo                        Anne Britt Wines

 

 

 

Vedlegg: Nærmere om aktiviteten i 2015, se nedenfor.


 

Vedlegg: Notat til styrets årsberetning

 

Nærmere om aktiviteten i Lystharmonikerne i 2015

 

1. Styret og komiteene                                                                     

Det ble i 2015 som i året før avholdt 8 styremøter, 5 på våren, og 3 på høsten. Mye av det praktiske arbeid er som vanlig gjort i komiteene. Med korpstur til Mallorca har naturligvis turkomiteen hatt et svært travelt år. Note- og musikkomiteen har lagt til rette for at vi har hatt et repertoar som både har vært morsomt å spille og for publikum å høre på. Mens arrangementskomiteen har hatt en krevende jobb med det store antall konserter vi har gjennomført.

 

2. Spilleoppdrag

I løpet av 2015 har vi hatt følgende spilleoppdrag:

11. mars          Silurveien sykehjem (søkt om støtte fra bydel Ullern)

 

22. april          Samkonsert med KorX, Hovseteraulaen (støtte fra Oslo Musikkråd)

 

6. mai              Smestadhjemmet (søkt om støtte fra bydel Ullern)

 

17.mai             Barnetoget i byen for Skøyen skole (betalt oppdrag)

 

7. juni             Veterankorpskonsert på Persbråten vgs

 

8. juni              Schafteløkken, disputaskonsert for Lina

 

17. juni            Paviljongen i Studenterlunden, felles konsert med Grenland Veterankorps   

                        (støtte fra Oslo Musikkråd)

 

30. september  Mallorca, hotellkonsert (egentlig øvelse!)

 

1. oktober         Mallorca, strandkonsert Can Pastilla

 

2. oktober         Mallorca, klosterkonsert Valdemossa

 

2. oktober         Mallorca, terrassekonsert Port de Soller

 

3. oktober         Mallorca, promenadekonsert Palma, Placa Major

 

21. oktober       Deltakelse i familiekonsert i Røa kirke (støtte fra Oslo Musikkråd)

 

28. oktober      Smestadhjemmet (søkt om støtte fra bydel Ullern)

 

11. november    Silurhjemmet (søkt om støtte fra bydel Ullern) 

 

28. november    Adventspilling ved Røa kirke (støtte fra Oslo Musikkråd)

 

5. desember      Holmenkollen kapell - felleskonsert med ÅsenBlåsen (støtte fra Oslo                                             

                          Musikkråd)

 

3. Nærmere om spilleoppdragene

Året 2015 bød som tidligere år på en blanding av tradisjonsbundne spilleoppdrag og noen nye opplevelser. Det mest spennende var utvilsomt korpsturen til Mallorca i perioden 26. september til 4. oktober.  Deltakelsen var svært god både av medlemmer og ledsagere, og i ettertid kan vi si oss svært godt fornøyd med det aller meste. Turkomiteen med Stein i spissen møtte imidlertid både på forhånd og underveis noen utfordringer som for en mindre erfaren turledelse ville ha skapt problemer, men som ble løst på en best mulig måte. Styret og komiteen har i sin evaluering i et senere avsnitt nedenfor blinket ut noen forhold som kan være nyttig med tanke på neste utenlandstur, ikke minst gjelder det valg av turoperatør.

 

Musikalsk ble det mange svært gode konserter i eksotiske omgivelser. Høydepunktet var nok den avsluttende konserten lørdag formiddag på hovedplassen i Palma, Placa Major, med trykkende hete og masse mennesker, og stor stemning både blant overraskede turister og begeistrede naboer. Med samme høye kvalitet på fremføringen ble vi også populære blant tallrike publikummere utenfor klosteret til Chopin i Valdemossa, hvor for øvrig akustikken også var en god støttespiller.

 

Ikke fullt så vellykket var nok terrassekonserten i Port de Soller og strandkonserten i Can Pastilla. Selve spillestedene egnet seg mindre godt, og/eller publikum var stort sett langt unna og ikke veldig interessert. Derimot ble den innledende øvelsen første dag på hotellet en suksess – i praksis omdannet til en konsert for alle gjestene som måtte holde seg innendørs mens regnet fosset ned utenfor – veldig bra og veldig populært!

 

Ellers ble jo selve turen også en stor opplevelse i seg selv. Vi hadde en spennende guiding på den høytliggende borgen utenfor Palma med både historisk, kulturell og samfunnsaktuell gjennomgang av livet på Mallorca. Utflukten til Valdemossa og Port de Soller ga oss innblikk i en vakker natur, og Palma med sine flotte gater og bygninger - ikke minst katedralen - var fristende mål både for de kulturelle og de kjøpeglade av oss. Sammen med hotellbasseng, nydelige strender i nærheten, barer og restauranter, samt svært hyggelige velkomst- og avslutningsmiddager ble det en helhetlig og musikalsk sydentur som vi kommer til å huske lenge.

 

Første store opptreden i 2015 var imidlertid samkonserten med KorX i april i aulaen på Hovseter ungdomsskole. Det var første gang vi hadde lagt opp til samspill med et kor, og vi fikk øvd inn noen stykker hvor et samlet korps akkompagnerte korsangen. Resultatet ble over all forventning og ga desidert mersmak. Arrangementskomiteen hadde mobilisert både til kakebaking og gratis loddsalgspremier, og et tallrikt publikum virket veldig fornøyd både med opplegget og selve konserten.

 

17. mai spilte vi som vanlig for Skøyen skole i barnetoget nede i byen. Det var lenge et mulig alternativ å spille for vår nye vertsskole Slemdal, men de hadde avtalt med et annet korps utenfra. Som vanlig hadde vi avgjørende støtte fra våre trofaste ‘innskremte’ støttespillere, samt Gustavo på tuba innhentet fra svensk studieopphold. Været var perfekt, trommisene gjorde en kjempejobb, og nasjonalfølelsen lindret våre verkende og aldrende føtter.   

 

Veterankorpskonserten på Persbråten vg ble tidlig i juni avviklet i tradisjonelle former med syv deltakende korps, de fleste fra nærmiljøet i Oslo Vest. For Lystharmonikerne går det jo litt prestisje i å prestere på et høyt nivå, det samme gjelder nok de andre korpsene også. Med i hovedsak andre musikere som publikum er dette et forum som inspirerer oss til å bli stadig bedre og dermed en viktig del av vår musikkfaglige utvikling.

 

Nytt av året var imidlertid en disputaskonsert på Schafteløkken en vakker forsommerdag. Korpset stilte nemlig opp for å gratulere vår stjernefløytist Lina med en vellykket doktordisputas. Lystharmonikerne hadde dermed fått en ordentlig professor blant sine medlemmer, og repertoaret ble behørig preget av fest og glede..            

 

Paviljongkonserten ble noe annerledes dette året. Nina har nemlig en onkel som er dirigent for Grenland Veterankorps, det var foranledningen for nærmere kontakt, og en vellykket konsert i Studenterlunden i midten av juni. De to korpsene våre hadde hver sin avdeling, været holdt seg lunt og tørt, og svært mange publikummere satte åpenbar pris på det varierte repertoaret som ble presentert. Det ble ikke tid til særlig mye sosial forsøstring, men i alle fall enighet om at vi satser på en oppfølging i 2016.

 

Sykehjemskonsertene er blitt en svært viktig del av vårt ansikt utad. I 2015 ble det faktisk to konserter både på Smestadhjemmet og på Silurhjemmet. Takket være velvillig støtte fra bydelene – denne gang fra bydel Ullern, bidrar de også til å holde økonomien på plussiden. Kanskje enda viktigere er den mulighet det gir oss til å øve oss på å spille konsert, herunder også prøve ut nye stykker på et tidlig stadium. Dessuten gleder det trolig oss selv like mye å kunne bidra i slike sammenhenger som det gleder tilhørerne.

 

Opptreden i lokalmiljøet har alltid vært en prioritert oppgave for Lystharmonikerne.

Familiekonserten i Røa kirke i oktober ble nok en gang en hyggelig opplevelse med stappfull kirke. Lystharmonikerne innledet og ble etterfulgt av en rekke kor både med barn og voksne.

Adventhelgen spilte vi på julegrantenningen ved Røa kirke. I motsetning til året før kunne vi nå stille med et slagkraftig nissemannskap, presten var svært fornøyd, og barn og foreldre koste seg i et antall av flere hundre rundt julegranen i et mildt førjulsvær.

 

 Førjulskonserten sammen med ÅsenBlåsen var i 2015 lagt til Holmenkollen kapell i stedet for Voksen kirke. I tillegg til korpsmusikk ble publikum også underholdt av mannskoret i KorX. Konserten bød dermed på et variert repertoar, og selv om akustikken var noe vanskelig for korpsmusikk, ble det alt i alt en stemningsfull musikkaften i denne søte førjulstid.

 

4. Seminarer og sosiale tilstelninger

Vi hadde to seminarer i løpet av året, det første på Slemdal og Huseby skoler en søndag i midten av april. Dette var konsentrert om repertoaret for kommende spilleoppdrag, og da særlig med tanke på den nær forestående samkonserten med KorX på Hovseter. Stein ordnet med lån av lokaler på Huseby, og dermed kunne vi kjøre gruppeøvelser for treblås, messing og trommiser med to innleide instruktører. Alle gruppene var svært fornøyd med å få mye teknisk og musikalsk påfyll fra sine respektive instruktører spesialtilpasset sine instrumentgrupper. Den etterfølgende fellesøvelse viste helt klart at dette hadde vært et svært utviklende seminaropplegg.

Det andre seminaret ble avholdt søndag 20. september, også det på Slemdal. Mange kunne nok ha tenkt seg en helgetur til Tjøme hvor Truls i så mange år har stilt sitt nydelige familiested til vår disposisjon. Men i tråd med en tidligere styrebeslutning om at i år med utenlandstur bør vi prioritere å samle flest mulig medlemmer til et rent faglig seminar, ble det altså på Slemdal. I fokus sto naturlig nok repertoaret til Mallorca-turen, uten innlagte gruppeøvelser. Det ga oss anledning til å perfeksjonere usikre partier og bidro til å skape trygghet for de kommende og trolig spektakulære konserter i det store utland.

I seminarsammenheng bør også nevnes den relativt nye praksis med innlagte gruppeøvelser på de ordinære onsdagsøvelsene, med en eller flere innleide instruktører.

Også disse gir målrettet faglig påfyll og ytterligere inspirasjon for hver enkelt av oss.

 

Seminarer er jo også - sammen med de ukentlige øvelser og utenlandsturene - en viktig del av det sosiale samværet medlemmene i mellom. I den sammenheng kan vi også glede oss over å kunne komme sammen til de tradisjonsrike avslutningsfestene før sommeren og før jul. Etter Paviljongkonserten i juni hadde vi nok et hyggelig sommertreff med godt å spise hos Lillan og Harald, denne gang i deres nyoppussede lekre hus og tilhørende flotte balkong. Som avslutning på korpsåret ble det også nok en gang pinnekjøtt og tilbehør hos Anne Britt og Stein. At to av våre medlemsektepar på denne måten påtar seg å varte opp resten av korpset på en så gjennomført hyggelig måte, setter vi stor pris på.

 

5. Medlemmer

Korpset hadde ved utgangen av året 34 aktive medlemmer, 1 i avgang fra ett år tidligere. Det var Morten Kolstad på tenorsax som like før årsskiftet fant å ville slutte. En hovedårsak var at han var så engasjert med andre aktiviteter at det ble for vanskelig å øve så mye som han mente var nødvendig av hensyn til korpset. Morten har vært en støttespiller fra mange år tilbake, både som musiker, dugnadsarbeider og med sine kulturelle bidrag.   

 

Tenorsax:      1 (2)

Barytonsax:   0 (0)

Trompet:       8 (8)

Horn:              4 (4)

Fløyte:            2 (2)

Klarinett:        6 (6)

Sopransax:    1 (1)

Altsax:           2 (2)

Trombone:    3 (3)

Baryton:         2 (2)

Tuba:              2 (2)

Slagverk:        3 (3)


Pr. 31.12.2015 var besetningen som følger (tall for 29.01.2015 i parentes):

 

6. Økonomi

Som følge av en overgang til mer bruttoføring som grunnlag for sjablonmessig tilbakeføring av moms via Korpsnett, er balansen en bedre indikator på utviklingen av korpsets økonomi enn det regnskapsmessige nivået på inntekter og utgifter isolert sett. Det som særlig forstyrrer både på inntekts- og utgiftssiden, er bruttotallene for Mallorca-turen og for innkjøp av uniformer.

 

Uavhengig av dette ble korpsets økonomi nær uendret i 2015, etter en svekkelse året før. Inntektene økte med vel kr 15.000. Færre medlemmer ga lavere kontingentsum, men det ble mer enn oppveiet av betydelig økt støtte fra Oslo musikkråd. Noe skyldes forsinket utbetaling fra 2014, men i 2015 fikk vi for første gang såkalt støtte til amatørkorps med kr 11.000. I tillegg fikk vi etter søknad kr 10.000 fra Røa Kvinne- og familielag, en støtte som for øvrig ble disponert til innkjøp av transportkasser til trommeutstyret.

 

På utgiftssiden ellers sparte vi nær kr 7.000 ved at vi ikke lenger betaler husleie, mens seminarer og egne arrangement kostet oss noen tusen mer enn i 2014. Dirigentlønnen ble som i de senere år satt opp med 3 pst. Alt i alt ser økonomien ved utgangen av året robust ut med omkring kr 85.000 på bok, eller vel 55 pst. av et normalisert utgiftsnivå på kr 150.000.    

   

I budsjettforslaget for 2016 er inntektene anslått til kr 150.000 og utgiftene til kr 140.000. Usikkerheten er særlig knyttet til det planlagte seminaret/konserten med ÅsenBlåsen hvor detaljene ikke er endelig fastlagt. Samtidig er det litt uklart hvorvidt bydel Ullern vil videreføre sine støtteordninger. Som ved budsjettbehandlingen for et år tilbake foreligger også i år en mulighet for støtte fra Røa Kvinne- og familielag på kr 10.000 som pt ikke er budsjettert med. Dermed ser økonomien tilstrekkelig god ut til at styret foreslår uendret kontingent for femte år på rad.

 

(Ingvar 20.01.2016)