Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 

1. Tillitsvalgte i Lystharmonikerne i 2014

 

1.      Styret
Leder:                          Ingvar Strøm
Nestleder/sekretær:     Kristin Tunli
Kasserer:                      Reidar Bjørnerheim
Styremedlem:             Harald Sundlo, notekomitéen
Styremedlem:             Stein Wines, turkomitéen
Styremedlem:             Peter Nordby, arrangementskomitéen, tom sept

                                    
Anne Britt Wines, fom okt 

2. Komiteer og enkeltpersoner:

Musikk/notekomité:
Harald Sundlo (leder)
Fridthjof Røer
Kalle Seip tom september

Sissel Ravn fom oktober
Nina Hansen (obligatorisk plass)

Arrangementskomité:
Peter Nordby (leder) tom sept
Anne Britt Wines (leder) fom okt
Hans Vaalund
Kristian Høyvik tom sept
Hans Chr. Bjørkto fom okt

Kristin Vetleseter fom oktober

Turkomité:
Stein Wines (leder)
Sissel Ravn
Rolf Alsos

Lina Herstad

 

Valgkomité:

Harald Lahn
Bjørn Hellum
 

 

Revisor: Henrik Seip

PR-rådgiver: Hans Chr. Bjørkto

Webredaktør: Håkon Seip

Ansvar for uniformene: Bjørn Henrik Enge

Fraværsregistrering: Bjørn Hellum

 

3. Nærmere om aktiviteten i styret og komiteene                                                           

Det ble i 2014 som i året før avholdt 8 styremøter, 5 på våren, og 3 på høsten.  En hovedoppgave fra tidlig på året var å gjennomføre en strategiprosess med utgangspunkt i vedtak på årsmøtet i januar. Styrets forslag ble forelagt medlemmene til vurdering i et eget medlemsmøte i juni. Av andre større oppgaver for styret dette året kan særlig nevnes arbeidet med å skaffe nye øvingslokaler etter at Blindeskolen ikke lenger var disponibel for oss. Arrangementskomiteen har hatt nok et aktivt år, der antall konserter og spilleoppdrag lå på et høyt nivå som i de senere år. Notekomiteen har avsluttet arbeidet med å få orden i notearkivet,

noe hele korpset drar nytte av, ikke minst med bedre tilgjengelighet etter flyttingen til Slemdal. Turkomiteen har for lengst intensivert arbeidet med å forberede utenlandsturen i 2015, herunder løpende kontakt med samme reisearrangør som ble benyttet i 2013.

 

 

3. Spilleoppdrag

I løpet av 2014 har vi hatt følgende spilleoppdrag:

26. mars           Røa eldresenter (betalt oppdrag)

 

30. april           Hovseterhjemmet (støtte fra bydel Vestre Aker)

 

17. mai             Barnetoget i byen for Skøyen skole (betalt oppdrag)

 

21. mai            Smestadhjemmet (støtte fra bydel Ullern)

 

1. juni              Grunnlovsjubileum på Bogstad Gård (støtte fra Oslo Musikkråd)

 

15. juni             Veterankorpskonsert på Persbråten vgs

 

18. juni            Paviljongen i Studenterlunden (støtte fra Oslo Musikkråd)

 

15. oktober     Smestadhjemmet (støtte fra bydel Ullern)

 

22. oktober     Deltakelse i familiekonsert i Røa kirke

 

4. november     Røarevyen - spilling ved premieren

 

16. november   Slemdal skole

 

6. desember      Voksen kirke - samkonsert med ÅsenBlåsen

 

4. Nærmere om spilleoppdragene

Året 2014 bød som tidligere år på en blanding av tradisjonsbundne spilleoppdrag og noen nye opplevelser, ikke minst det store grunnlovsjubileet på Bogstad Gård første søndag i juni. Været var strålende, publikum var møtt frem i et tusentall eller mer, og det deltok flere andre lokale grupper, bl.a. Bestum Stasmusikk og KorX.  Lystharmonikerne bidro til feiringen ved å lede prosesjonen ned til det nye lysthuset, ved å spille under den formelle del av programmet og ved å underholde i borggården etterpå. Dette var en markering i lokalmiljøet på sitt beste.

 

En annen viktig begivenhet i nærmiljøet var Røarevyen i begynnelsen av november som Røa Vel hadde iverksatt som del av sitt 100-årsjubileum. Lystharmonikerne var invitert til å spille i foajeen på Hovseter ungdomsskole foran et stort og engasjert premierepublikum. I tillegg er det morsomt å konstatere at flere av våre medlemmer deltok aktivt i selve revyen, Harald R. Sundlo og Fridthjof Røer i revyorkesteret og Ingvar Strøm i skuespillerstaben.

 

Filmmusikk var temaet for konserten på Røa eldresenter i slutten av mars. Et femtitalls tilhørere av god gammel årgang koste seg åpenbart med gjenhør av en rekke berømte melodier fra tilsvarende navngjetne filmer – og med Ninas kontaktskapende bakgrunnshistorier underveis. For Lystharmonikerne var dette en viktig konsert med mye øvelse i forkant og således en vellykket oppfølging fra en tilsvarende konsert to år tidligere.

 

17. mai for Skøyen skole i barnetoget var som vanlig blott til lyst og glede, og været var perfekt for den tradisjonelle profilering i vårvakre Oslo. Nok en gang bidro våre «innskremte» støttespillere til at vi kunne vise oss frem med løftet hode og strøkne festmarsjer, og med en passende frekvens som både passet trommisene og alle de andre.

 

Paviljongkonserten i Studenterlunden i juni er også blitt en tradisjon, og igjen bidro fint vær til at både forbispaserende og kafepublikum koste seg sammen med oss.

 

Veterankorpskonserten er nå permanent lagt til kantina på Persbråten vgs, som fungerer meget bra for slike større samlinger. Både Lystharmonikerne og de fleste andre korpsene presenterte variert musikk av stadig bedre kvalitet i tråd med tendensen fra de senere år. Det er ingen tvil om at det jobbes veldig bra i det lokale korpsmiljøet, hvilket virker inspirerende på oss alle..

 

Opprinnelig hadde vi planlagt – og søkt om støtte til fra bydelene - hele fire sykehjemskonserter i løpet av året. Det ble to på Smestadhjemmet, men bare en på Hovseterhjemmet. Det skyldtes at beboerne på Hovseter for en periode er forflyttet til Økern inntil sykehjemmet deres er revet og bygget opp igjen.  

 

Som en del av Røa Musikkfestuke i slutten av oktober ble det avholdt en familiekonsert i Røa kirke med en rekke lokale kor, samt Lystharmonikerne som avsluttet for en fullsatt kirke med stemningsfulle stykker som høstet god kritikk av arrangører og andre forståsegpåere. Derimot ble det ikke mulig å samle nok oppslutning blant medlemmene til å gjennomføre adventspillingen ved Røa kirke, heller ikke i Elmholt allé, som jo har vært tradisjon i mange år.

 

Slemdal skole har stått i fokus for oss siden vi fom august har kunnet ha våre øvelser der, etter et ukjent antall år på Blindeskolen. I den anledning fant vi å ville arrangere en bli-kjent-med-oss konsert i gymsalen en søndag ettermiddag midt i november. Logistikken ble en utfordring med tanke på møblering og utstyr, men konserten ble en åpenbar suksess kvalitetsmessig. Begeistringen var stor om enn fra et heller fåtallig publikum.   

 

Konsertåret 2014 ble avsluttet i Voksen kirke tidlig i desember sammen med ÅsenBlåsen, som også sto for arrangementet. Repertoaret hadde naturlig nok nær tilknytning til den forestående julehøytid, og et femtitalls tilhørere satte åpenbart stor pris på en stemningsfull lørdag ettermiddag i beste adventstid.

 

5. Seminarer og sosiale tilstelninger

Vi hadde to seminarer i løpet av året, det første på Blindeskolen en søndag tidlig i mars. Dette var konsentrert om repertoaret for kommende spilleoppdrag, og da særlig med tanke på konserten på Røa eldresenter. Nina var som vanlig både høyt og lavt og maktet å gi oss både teknisk og musikalsk påfyll. Uten innleide instruktører utenfra ble det et billig seminar, men ikke desto mindre svært utbytterikt for hver enkelt av oss.

Det andre seminaret var lagt til Tjøme og hytta til Truls allerede helgen 23. - 24. august, for øvrig i tråd med en styrebeslutning om at i år uten utenlandstur ønsker vi å ha høstseminaret på Tjøme. Seminaret samlet som vanlig i overkant av 20 medlemmer. Været ga oss mulighet til øvelser utendørs uten at vi måtte benytte vårt nyinnkjøpte partytelt, samt til å nyte noen sommerlige sjøbad. Både sosialt og musikkfaglig er dette et strålende arrangement, og vi krysser fingrene for at familien Bastiansen fortsatt vil finne det mulig å la oss disponere deres kjempeflotte sommersted.

Seminarer er ikke bare faglig påfyll, men også - sammen med de ukentlige øvelser og utenlandsturene - en viktig del av det sosiale samværet medlemmene i mellom. I tillegg er det svært hyggelig å komme sammen til de tradisjonsrike avslutningsfestene før sommeren og før jul. Etter Paviljongkonserten i juni hadde vi nok et hyggelig sommertreff i haven hos Lillan og Harald. Som avslutning på korpsåret ble det nok en gang pinnekjøtt og tilbehør hos Anne Britt og Stein. At to av våre medlemsektepar på denne måten påtar seg å varte opp resten av korpset på en så gjennomført hyggelig måte, setter vi stor pris på.

 

 

6. Medlemmer

Pr. 31.12.2014 hadde korpset 35 aktive medlemmer, 5 færre enn ett år tidligere. Hele 8 medlemmer sluttet i løpet av året, mens 3 nye kom til. Tidlig i året takket Vibeke Landaas, Tina Grøstad-Torjusen og Georg Nilsen for seg, de to første etter en kort gjesteopptreden høsten 2013, den siste som en av de virkelige veteranene. Til gjengjeld kunne vi glede oss over at Ellen Høvåg Bjørlo på waldhorn etter å ha kommet med høsten 2013 valgte å bli medlem fra årsskiftet.

 

I forbindelse med flytting til Slemdal og tilhørende endring av tidspunktet for de ukentlige øvelser fant Gro Høyvik på barytonsax og Kristian Høyvik på trombone at dette ble for vanskelig å kombinere med deres medlemskap i et annet korps, og meldte seg ut av Lystharmonikerne. To andre veteraner i korpset fant også å måtte prioritere andre hensyn og meldte seg ut tidlig på høsten, nemlig Peter Nordby på fløyte og Sverre Mauroy på trommer.

 

Nettverket til medlemmene våre ble imidlertid aktivisert, og i løpet av kort tid fikk vi med oss to nye viktige støttespillere, Ottar Helgesen på tuba og Alessandro De Paoli på trommer. Dermed ble vi igjen spilledyktige for de aller fleste oppdrag.

 

Tenorsax:        2 (3)

Barytonsax:    0 (1)

Trompet:         8 (9)

Horn:              4 (3)

Fløyte:            2 (3)

Klarinett:        6 (7)

Sopransax:      1 (1)

Altsax:            2 (2)

Trombone:      3 (4)

Baryton:          2 (2)

Tuba:               2 (2)

Slagverk:         3 (3)


Pr. 31.12.2014 var besetningen som følger (tall for 29.01.2014 i parentes):

 

7. Økonomi

Som følge av en overgang til mer bruttoføring som grunnlag for sjablonmessig tilbakeføring av moms via Korpsnett, er balansen en bedre indikator på utviklingen av korpsets økonomi enn det regnskapsmessige nivået på inntekter og utgifter isolert sett. Denne vurderingsmåten tar også hensyn til noe tilfeldige endringer i utestående poster.

 

Målt på denne måten ble korpsets økonomi ytterligere svekket i 2014 etter en markert svekkelse også i 2013, mens de foregående år hadde vist en markert bedring. Nedgangen i 2013 skyldtes i hovedsak et enkeltstående, uvanlig godt betalt spilleoppdrag i 2012 som ikke kunne forventes å bli gjentatt. I tillegg ble det realisert omfattende notekjøp.  Den videre nedgang i 2014 på omkring kr 13.000 kan forklares ved noen større investeringer som ble foretatt vel vitende om at basisøkonomien var solid. Det gjaldt innkjøp av ny printer og partytelt, samt flytteutgifter fra Blindeskolen til Slemdal.

 

På inntektssiden kom regnskapet ut i hovedsak som budsjettert med en totalsum på nær

kr 141.000, opp kr 10.000 fra året før. I tillegg til den nyinnførte momskompensasjonen på

kr 6.000 fikk vi nesten like mye i økning for betalte spilleoppdrag. På utgiftssiden ble det innsparing i forhold til budsjett både for seminarer, husleie og noter. Husleien vil være permanent lavere fremover idet vi disponerer lokalene på Slemdal skole gratis.

 

Alt i alt kan vi selv etter svekkelsen i 2013 og 2014 fastslå at økonomien for Lystharmonikerne er tilfredsstillende med en balanse – eller pengemessig formue, om man vil – på omkring kr 85.000. Som andel av et normalisert utgiftsnivå på kr 140.000 utgjør dette omkring 60 pst.

 

I budsjettforslaget for 2015 er både inntekter og utgifter anslått til omkring kr 136.000. Dermed styrkes balansen noe, målt som andel av utgiftsnivået. På inntektssiden er det særlig to færre medlemmer samt lavere forventninger til betalte spilleoppdrag som trekker tallene ned. Det er ikke forutsatt økning i kontingenten for medlemmene. På utgiftssiden er de fleste postene på linje med regnskap for 2014, bortsett fra at det i år med utenlandstur, som i 2015, påløper reiseutgifter for dirigenten som korpskassa dekker. Som i de senere år er godtgjørelsen til Nina økt med omkring 3 pst.

 

Usikkerheten for 2015 gjelder som alltid i hvilken grad vi kan regne med kommunal støtte til konserter, samt hvor mye inntekter vi kan få ved betalte andre spilleoppdrag. Men våre økonomiske reserver ansees å være store nok til å tåle en usikkerhet av rimelig omfang. Nytt av året er at vi har søkt om en støtte på kr 10.000 fra Røa Kvinne- og familielag. En eventuell støtte herfra vil bli avgjort etter at vårt årsmøte er avholdt, og er ikke innarbeidet i budsjettforslaget.

 

 

8. Styrets vurdering

Aktivitetsnivået  i 2014 var målt i antall spilleoppdrag på linje med de siste par år, med i alt 12 konserter og andre opptredener. Vi opplevde flere høydepunkter i løpet av året, både musikkfaglig og ut fra opplevelsen for øvrig. Grunnlovsjubileet på Bogstad gård peker seg ut, men også konsertene på Røa eldresenter, på Slemdal skole og i Voksen kirke kommer høyt opp.

 

Etter styrets oppfatning var det imidlertid en nedtur at vi ikke klarte stille lag under julegrantenningen på Røa, ikke minst til tross for at vi ble reklamert for i avisoppslag og plakater på forhånd. En lærdom av dette er at forberedelser også til adventspillinger må innarbeides i øvelsesopplegget og dermed oppfattes av medlemmene som pliktige oppdrag.

 

Styret har fortsatt et ønske om å ha en slags prestisjekonsert med Lystharmonikerne i føringen, og da gjerne i en lokal sammenheng. Vi arbeider bl.a. med et opplegg i 2015 hvor vi inviterer med et kor fra nærmiljøet. For øvrig vil det i noen år ikke være aktuelt for oss spille for beboerne på Hovseterhjemmet i og med at de er flyttet til Økern, og vi vil prøve å erstatte denne med noe tilsvarende i Ullern/Vestre Aker.

 

Etter mange år med øvelser på Blindeskolen har vi etablert oss på Slemdal skole. Som følge av oppussing i samlingssalen måtte vi periodevis holde øvelsene i musikkrommet like ved, ikke helt ideelt, men det lot seg gjøre. Samtidig disponerer vi både et lite kjøkken og et lagerrom for kopimaskin, arkiv og trommeutstyr. Disse lokalene fungerer svært bra for vårt formål, og vi håper at leieforholdet vil bli permanent. Og i motsetning til på Blindeskolen er lokalene på Slemdal gratis for oss.     

 

Med mandat fra årsmøtet i januar gjennomførte styret en strategiprosess med sikte på å legge et felles og omforent grunnlag for virksomheten fremover. Utgangspunktet var bl.a. tidligere innspill fra Nina, som ønsket seg en avklaring av hva styret og medlemmene egentlig ville med korpset både mht det musikkfaglig og den løpende oppfølging fra medlemmene. Samtidig hadde det bygget seg opp en viss uenighet blant medlemmene om korpset var på riktig spor og noe usikkerhet om hvilke plikter og rettigheter både medlemmer og dirigent skulle ha å forholde seg til.

 

Styret brukte mye av sin tid utover våren på å drøfte og formulere forslag til et strategidokument. Dette ble så lagt frem for medlemmene i et eget medlemsmøte før sommeren. Etter dette ble dokumentet justert i tråd med innspill fra medlemmene og så endelig vedtatt tidlig på høsten etter en avsluttende skriftlig epostrunde.

 

Et viktig resultat av prosessen var at vedtektene nå utvides med en setning om at korpset i all sin virksomhet skal være inkluderende for alle medlemmer. Det ble underveis reist spørsmål ved om dette var mulig å kombinere med fortsatt å ha et høyt ambisjonsnivå rent musikkfaglig. Men flertallet falt ned på at begge deler skal etterstrebes. I tillegg ble det formulert en rekke punkter som i klartekst beskriver hvilke plikter og rettigheter medlemmene av Lystharmonikerne kan og skal forholde seg til.  

 

Etter styrets oppfatning har strategiprosessen bidratt til at tidligere usikkerhet og uenighet er avklart på en konstruktiv måte. Det gjelder både i spørsmål om ambisjonsnivå, repertoarvalg, aktiviteter og arbeidsfordeling og det gjelder praktiske forhold som medlemmenes plikter ifm øvelser og arrangement for øvrig.

 

Etter innspill på medlemsmøtet i juni er det nå innført en ordning med gruppeledere for hver instrumentgruppe med ansvar for notefordeling, løpende oppfølging av gruppemedlemmene, samtidig som de skal være et praktisk bindeledd mellom gruppemedlemmer og dirigent. Det er også enighet om å innføre gruppeøvelser, eventuelt for flere grupper samtidig når det måtte være hensiktsmessig. Slike øvelser ledes av dirigenten, men kan initieres også av gruppene selv.

 

Styret ser gjerne at vi hvert år får til et seminar i tillegg, enten alene eller i samarbeid med et annet korps. Dette bør prioriteres innenfor den tilgjengelige økonomiske rammen. Med jevne mellomrom bør vi ta oss råd til et seminar med et antall innleide instruktører. Et mer begrenset opplegg med fokus på eget repertoar kan imidlertid være hensiktsmessig i oppkjøringen foran større og utfordrende konserter.

 

Når det gjelder økonomien for korpset, er styret godt fornøyd. Vi er kommet opp på et solid nivå på inntektssiden og har klart å holde utgiftene under rimelig kontroll. Dermed har vi kunnet foreslå i budsjettet for 2015 at kontingenten holdes uendret for 5. år på rad, noe vi håper medlemmene er fornøyd med. Men om vi klarer det i enda flere år, er likevel usikkert. Selv med lav prisstigning i samfunnet generelt er det faste utgifter som vil fortsette å øke noe. Dessuten har vi naturligvis ambisjoner om å investere mer i f.eks. noter, trommeutstyr og seminarer. Det stiller krav til økte inntekter, særlig fra betalte oppdrag. Her vil vi oppfordre medlemmene til å komme med gode forslag.

 

Kontingenten er den absolutt viktigste finansieringskilden for vår løpende virksomhet. Antall medlemmer har vært stabilt i flere år, men i løpet av 2014 gikk medlemstallet ned fra 40 til 35 medlemmer, riktignok ikke med fullt utslag på regnskapet. Bruttotallene var 8 i minus og 3 i pluss. Vi har en akseptabel dekning på de fleste instrumentgrupper. Men vi må også se i øynene at gjennomsnittsalderen holder seg heller høy. Det må følgelig være en prioritert oppgave for både styret og medlemmene å trekke til oss nye medlemmer.

 

I denne sammenheng er det naturlig å takke dem som i 2014 fant å ville avslutte sitt medlemskap i korpset, i alle fall inntil videre. Det gjelder ikke minst alle veteranene, dvs. Georg Nilsen, Gro og Kristian Høyvik, Peter F. Nordby og Sverre Mauroy, som i mange år har vært svært verdifulle støttespillere i korpset, både musikalsk og på annen måte. En takk også til Kalle Seip for hans vakre trompetspill gjennom noen år. 

 

Året 2014 var det femte året for oss med Nina som dirigent. Styret vil også ved dette årsskiftet gi stor honnør til Nina for det arbeidet hun legger ned for korpset. Det gjelder både hennes løpende engasjement for korpsets ve og vel og hennes profesjonelle opptreden både før og under konsertene, uansett under hvilke omstendigheter de finner sted. Vi oppfatter samtidig at samarbeidet mellom dirigent og musikere på øvelsene har fungert stadig bedre.

 

Etter styrets oppfatning har det musikkfaglige nivå i Lystharmonikerne vært i klar bedring gjennom 2014. Ved siden av egne vurderinger legger vi vekt på publikums innspill ved konserter og ikke minst at Nina har gitt oss stadig bedre tilbakemeldinger.

 

Alt i alt mener styret at vi også ved dette årsmøtet kan se tilbake på året som er gått som et meget godt år for Lystharmonikerne, både musikalsk og sosialt. Det er avslutningsvis grunn til å berømme den omfattende dugnadsånd som korpsets medlemmer står for både løpende og ved spesielle anledninger. Det gjelder ikke minst arrangementskomiteen og notekomiteen, som med sitt arbeid holder den grunnleggende virksomheten i korpset gående. Mens for turkomiteen er den viktigste jobben å arrangere utenlandstur annet hvert år. I tillegg kommer naturligvis de mange tillitsvalgte som bidrar til at øvelser, innrapportering og begivenheter i løpet av året blir lagt til rette for og behørig dokumentert.

 

Styret vil også ved denne anledning rette en takk til alle ektefeller/samboere i ”Trøste og bære” for deres bidrag til korpsets aktiviteter, samt deres forståelse for medlemmenes bruk av fritid til beste for Lystharmonikerne.

 

Dermed skulle grunnlaget være lagt for nok et spennende og fremgangsrikt år i 2015 for Lystharmonikerne.

 

Oslo, 22.januar 2015

Ingvar Strøm             Kristin Tunli              Reidar Bjørnerheim

Stein Wines               Harald Sundlo           Anne Britt Wines