Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012

 

 

1. Tillitsvalgte i Lystharmonikerne i 2012

 

 1. Styret
  Leder:                                             Ingvar Strøm 
  Nestleder/sekretær:               Mette Korsbakken
  Kasserer:                                      Truls Bastiansen
  Styremedlem:                            Gro Høyvik, notekomitéen
  Styremedlem:                            Stein Wines, turkomitéen
  Styremedlem:                            Peter Nordby, arrangementskomitéen 1. Komitéer og enkeltpersoner:                                               


Musikk/notekomité:
Gro Høyvik (leder)
Fridthjof Røer
Harald Sundlo
Nina Hansen (obligatorisk plass)

Arrangementskomité:
Peter Nordby (leder)
Anne Britt Wines
Hans Vaalund
Kristian Høyvik

Turkomité:
Stein Wines (leder)
Sissel Ravn
Rolf Alsos

Lina Herstad

 

 

 

 

 

Valgkomité:

Harald Lahn
Bjørn Hellum

 

Revisor: Reidar Bjørnerheim

PR-rådgiver: Hans Chr. Bjørkto

Webredaktør: Håkon Seip

Ansvar for uniformene: Lillan Håve Lahn

Fraværsregistrering: Bjørn Hellum

 

Ansvar for kontakt med Huseby kompetansesenter: Georg Nilsen

 

 

 

 


2. Nærmere om aktiviteten i styret og komiteene                                                                                

Det ble i 2012 avholdt 7 styremøter, 4 på våren, 3 på høsten. Det er som i 2011.

Av større oppgaver dette året kan særlig nevnes planlegging, forberedelser og gjennomføring av korpsfamiliekonserten i oktober. Også ‘jorden rundt’-konserten på Røa eldresenter i september var krevende, da først og fremst mht repertoarvalg og øvelser. Notekomiteen har nedlagt mye arbeid i å komplettere notearkivet, samt vurdere

                                                                         2

 

nye noter i samarbeid med Nina. Arrangementskomiteen har hatt et nytt aktivt år der antall konserter og spilleoppdrag lå på et høyt nivå. Turkomiteen har allerede nedlagt mye arbeid for å forberede korpsturen til Portugal i september 2013.  

 

3. Spilleoppdrag

I løpet av 2012 har vi hatt følgende spilleoppdrag:

 

11.januar         Smestadhjemmet (støtte fra Ullern bydel)

28.april            Røa torg for Røa Lions (støtte fra Oslo Musikkråd)

 

17.mai              Barnetoget i byen for Skøyen skole (betalt oppdrag)

 

19.mai              50-årsdag for Harald S på Slemdal

 

23.mai              Radiumhospitalet

 

6.juni                Smestadhjemmet (støtte fra bydel Ullern)

       

10. juni             Veterankorpskonsert på Persbråten vg

 

13.juni              Paviljongen i Studenterlunden (støtte fra Oslo Musikkråd)

 

26.september Røa eldresenter (betalt oppdrag)

 

17.oktober       Smestadhjemmet (støtte fra bydel Ullern)

 

28.oktober       Korpsfamiliekonsert på Persbråten vg (støtte fra Oslo Musikkråd)

 

28.november   Hovseterhjemmet (støtte fra Vestre Aker bydel)

 

5.desember      Felleskonsert med SAS-korpset i Voksen kirke (støtte fra Oslo Musikkråd)

 

9.desember      Førjulskonsert i regi av Røa Lions i Voksen kirke (honorar + støtte fra           Oslo Musikkråd)

 

4. Nærmere om spilleoppdragene

Året 2012 bød som tidligere år på en blanding av tradisjonsbundne spilleoppdrag og noen nye opplevelser. Vi hadde i alt fire sykehjemskonserter hvorav den første på Smestadhjemmet var utsatt fra året før.  Disse gir oss gode inntekter fra bydelene og samtidig en god følelse ved å kunne bidra til en hyggelig stund for eldre og syke. I tillegg hadde vi en spilling på Radiumhospitalet som led noe under vanskelig spilleforhold.

 

17.mai for Skøyen skole i barnetoget var som vanlig blott til lyst og glede, og været var nydelig. Paviljongkonserten i Studenterlunden i juni er også blitt en tradisjon, og igjen bidro fint vær til at både forbispaserende og kafepublikum koste seg sammen med oss. 

                                                                          3

 

Veterankorpskonserten er nå permanent lagt til kantina på Persbråten vg, som fungerer meget bra for slike større samlinger. Både Lystharmonikerne og de fleste andre korpsene presenterte variert musikk av god kvalitet. Det jobbes åpenbart godt i korpsmiljøet i nærområdet vårt.

 

Utespillinger i lokalmiljøet er det heldigvis blitt noen flere av etter hvert. I april stilte vi opp på Røa torg for Røa Lions under den årlige tulipansalgdagen. Litt for tidlig på en lørdag  førte til litt lite publikum, men vi fikk i alle fall vist oss frem.  Markering av runde burtsdager innenfor korpset er alltid veldig hyggelig. I mai stilte vi således opp i all hemmelighet utenfor huset til Harald S og overrasket en ung 50-årsjubilant med lystige toner.

 

Men det var ut på høsten at Lystharmonikerne virkelig fikk vist hva de er gode for både musikalsk og arrangementmessig. I september hadde vi en konsert på Røa eldresenter med temaet ‘Jorden rundt på 80 minutter’, med innlagte musikkbesøk rundt på kloden, med flere solister – herunder vår egen dirigent på klarinett med Oblivion  - og med oppfordring til dans. Aldri(?) har vel stemningen vært høyere på eldresenteretog det ble  en hjertelig musikalsk dialog mellom publikum og Lystharmonikerne.

 

Det mest arbeidskrevende og spennende i 2013 var kanskje likevel korpsfamiliekonserten på Persbråten vg. 28.oktober. Tidlig på våren tok vi kontakt med skolekorpsene på Huseby, Lysejordet og Smestad og inviterte til felleskonsert. Hensikten var å etablere kontakt med dagens skolemusikanter, gå tilbake til Lystharmonikernes røtter, samt kanskje å rekruttere nye medlemmer fra dagens foreldremiljø. I tillegg ble det en markering av vårt 15-årsjubileum som sammensluttet korps. Både i egne og andres øyne ble det en stor suksess.  Over 100 musikanter i avsluttende fellesnumre og mer enn 100 tilhørere lot seg begeistre over det musikalske opplegget i regi av Nina og den tekniske tilretteleggingen fra vår arrangementskomite.

 

I førjulstiden måtte den tradisjonelle adventspillingen i Elmholt alle utgå pga. streng kulde. Men det ble to kirkekonserter, begge i Voksen kirke. En sprengkald onsdag kveld hadde vi konsert sammen med SAS-korpset, med spennende jule- og vintermusikk på repertoaret, om enn dessverre for et noe fåtallig publikum. Året 2012 ble avsluttet med førjulskonserten i regi av Røa Lions. Den måtte flyttes fra Røa kirke men trakk likevel til seg et publikum på rundt 100. Sammen med Bogstad barnekor, unge lokale pianisttalenter og vårt stemningsfulle repertoar ble det en et riktig hyggelig arrangement. Tilbakemeldingen til Lystharmonikerne var svært positiv og vi er ønsket tilbake også i 2013.

 

5. Seminarer og sosiale tilstelninger

Vi hadde to lørdagseminarer i løpet av året, begge på Blindeskolen. Det første i april var med hele 7 innleide instruktører pluss Nina, hvilket ga en svært nyttig kombinasjon av opplæring både musikkfaglig og på de enkelte instrumenter, og øvelse på utvalgte deler av repertoaret. Selv med en egenandel på kr 200 og ca 25 deltakere ble det mye kostnader å belaste felleskassa, men ut fra de mange fornøyde kommentarer i etterkant var det nok verdt det.

Det andre seminaret i september var til erstatning for det tradisjonelle Tjømeseminaret som ikke lot seg gjennomføre denne høsten. Dette foregikk uten eksterne lærerkrefter og med fullt

                                                                4

 

fokus på den kommende konserten på Røa eldresenter. Ingen tvil om at det ble en særdeles viktig terping på en del utfordrende deler av konsertrepertoaret.

 

Sosialt samvær er for de fleste av medlemmene en avgjørende del av å være med i Lystharmonikerne, og da først og fremst på øvelser og seminarer, samt på våre utenlandsturer naturlig nok. Men det er også svært hyggelig når vi kan ikle oss partystemning og samles til en real fest med god mat og drikke hjemme hos noen av våre alltid gjestfrie medlemsektepar. Sommeravslutningen etter Paviljongkonserten fant sted i haven hos Lillan og Harald. Partytelt og alt tilbehør var på plass, været var nydelig – om enn litt kjølig – og stemningen var upåklagelig. Julebordet var allerede ultimo november og Anne Britt og Stein hadde nok en gang sørget for nydelig pinnekjøtt – og alt det andre som hører til. Ved begge anledninger ble det hyggelige og interessante meningsutvekslinger hvor mange deltok og alle satte pris på.         

 

6. Medlemmer.

Korpset hadde pr. 31.12.2012 38 aktive medlemmer, det samme som ett år tidligere.

Ut på høsten takket Siegmund Korn for seg etter omkring 15 år i korpset. Omtrent samtidig fikk vi en ny klarinettist i Kristin V. Tønnesen. Begge to bidro til at gjennomsnittsalderen gikk ned!  I tillegg var 3 i permisjon (Lars Løberg, Per Varstad og Ellen Heggelund.

 

Tenorsax:       3 (3)

Barytonsax:    1 (1)

Trompet:        7 (7)

Horn:              3 (3)

 

Fløyte:                        4 (4)

Klarinett:        6 (5)

Sopransax:      1 (1)

Altsax:                        2 (3)

Permisjon:      3 (3)

Pr. 01.02.2013 var besetningen som følger (tall for 01.02.2012 i parantes):

Trombone:      4 (4)

Baryton:         2 (2)

Tuba:              2 (2)

Slagverk:        3 (3)


 

 

7. Økonomi

Som følge av en overgang til mer bruttoføring som grunnlag for sjablonmessig tilbakeføring av moms via Korpsnett, er balansen en bedre indikator på utviklingen av korpsets økonomi enn nivået på inntekter og utgifter isolert sett. Denne vurderingsmåten tar også hensyn til noe tilfeldige endringer i utestående poster.

 

Målt på denne måten ble korpsets økonomi styrket også i 2012 etter en markert styrking i 2011. Vi har som året før en formue på over 80 pst. av samlede utgifter i 2012 (justert for etterslep av husleie). Det gir oss fortsatt en behagelig handlefrihet og en ønsket buffer mot uforutsette utgifter.

                      

På inntektssiden kan vi notere nok et høyt nivå i spilleinntekter og oppdrag med støtte fra private og kommunale myndigheter. Et honorar på kr 10.000 for spillingen på Røa ldresenter var jo veldig bra. I tillegg kommer også et uventet, men pr 31.12  ikke utbetalt  

                                                                            5

 

honorar for kirkekonserten for Røa Lions, samt manglende utbetaling for voksenopplæring. Det siste er under utsjekking med kommunale myndigheter. For øvrig var kontingenten uendret på kr 2.500 fra året før.

 

Utgiftssiden er også noe preget av den nye bruttoføringen som altså øker nivået både på inntekter og utgifter. Seminarutgiftene ble langt høyere enn i 2011 – som kommentert ovenfor, mens husleien ble belastet for to år. Turutgiftene ble naturlig nok lik null uten utenlandstur dette året. Også vesentlig lavere noteutgifter enn i 2011 trekker utgiftsnivået ned i 2012.

 

Budsjettet for 2013 er gjort opp med et mindre underskudd. Medlemskontingenten er forutsatt beholdt uendret for tredje  år på rad. Vi har forutsatt at vi skal at et kostnadstungt seminar også i 2013. Vi har videre lagt inn et lønnstillegg til Nina som i tidligere år.  Usikkerheten for 2013 gjelder særlig i hvilken grad vi kan regne med kommunal støtte til konserter, samt opprettholde inntektsnivået ved andre spilleoppdrag. Men våre økonomiske reserver ansees å være store nok både til å tåle en usikkerhet av rimelig omfang og det budsjetterte underskudd.

 

8. Styrets vurdering

Året 2012 var det tredje året for oss med Nina som dirigent. Styret vil også ved dette årsskiftet gi stor honnør til Nina for det arbeidet hun legger ned for korpset. Det gjelder både måten hun gjennomfører øvelsene på, hennes løpende engasjement for korpsets ve og vel, samt hennes profesjonelle opptreden både før og under konsertene uansett under hvilke omstendigheter de finner sted.

 

Aktiviteten i 2012 var målt i antall spilleoppdrag marginalt lavere enn i 2011, men med 14 små og store konserter holdt vi fortsatt et høyt nivå. Ikke minst korpsfamiliekonserten og ‘jorden rundt’ på eldresenteret innebar betydelig innsats både musikalsk og arrangementteknisk. Uten mer tid til øvelser og seminarer enn tidligere har dette lagt et visst press på medlemmene. Styrets oppfatning er likevel at tidspresset ikke har vært til hinder for at korpset i hovedsak har prestert på et for oss akseptabelt nivå.

 

Styret anser at et høyt aktivitetsnivå er viktig av flere grunner. Opptredener for et publikum er stimulerende for medlemmene og bidrar til musikalsk skjerping og økt trygghet. Mange spilleoppdrag gir viktige bidrag til korpsets økonomi.

                                           

Seminarene er en av de årlige grunnpilarer i virksomheten, både sosialt og musikalsk. Vi håper å kunne fortsette med det tradisjonelle Tjømeseminaret men erstatningen på Blindeskolen var i alle fall også vellykket. Styret ser gjerne at vi hvert å  får til et seminar i tillegg, enten alene eller i samarbeid med et annet korps. Dette bør prioriteres innenfor den tilgjengelige økonomiske rammen.

 

Styret finner det naturlig å trekke frem både korpsfamilekonserten og ‘jorden rundt’-konserten som særdeles vellykket. Det ga oss verdifull anledning til å profilere oss lokalt, herunder bidra til videreutvikling av det lokale musikkmiljøet, og dermed vår egen rekruttering på sikt. Ikke minst på eldresenteret fikk vi gleden av nærkontakt

                                                                      6

 

med og opplevelse for et engasjert publikum i noe større grad enn spillinger på sykehjemmene. Styret imøteser svært gjerne ideer til liknende arrangement fremover.

Både dirigent, notekomite og arrangementskomite skal ha stor takk for forberedelse og gjennomføring av disse høydepunktene i 2012.

 

Styret vil gjerne si seg fornøyd med den økonomiske situasjon og utvikling for korpset.

Vi er kommet opp på et solid nivå på inntektssiden og har klart å holde utgiftene under rimelig kontroll. Dette har skjedd innenfor uendret kontingent gjennom flere år, noe vi håper medlemmene er fornøyd med.

 

Antall medlemmer har vært stabilt rundt 38 aktive i flere år. Vi har en akseptabel dekning på de fleste instrumentgrupper. Men vi må også se i øynene at gjennomsnittsalderen er på vei oppover. Det må følgelig være en prioritert oppgave for både styret og medlemmene å trekke til oss nye medlemmer.

 

Etter styrets oppfatning er det musikkfaglige nivå i Lystharmonikerne fortsatt i forsiktig bedring. Det bygger vi på kommentarer utenfra, oppmuntrende antydninger fra Nina, samt et inntrykk av at medlemmene legger mer arbeid i hjemmeøvelse enn tidligere. Styret har med tilfredshet registrert mer og bedre info om hva som skal øves på fremover, hvilket kan ha bidratt.

 

Organisasjonsmessig synes vi nå å være på plass etter visse tilpasninger både av  administrativ og økonomisk karakter de senere år.

 

Alt i alt må året 2012 karakteriseres som et meget godt år for Lystharmonikerne både musikalsk og sosialt. Det er avslutningsvis grunn til å berømme den omfattende dugnadsånd som korpsets medlemmer nok en gang har stått for ved ulike anledninger, herunder også en takk til ektefeller og samboere i ”Trøste og bære” for deres bidrag. Styret ser med forventning frem til nok et spennende år for Lystharmonikerne.

 

 

 

Oslo, 6. februar 2013

 

 

Ingvar Strøm                                    Mette Korsbakken                         Truls Bastiansen

 

Stein Wines                                      Gro Høyvik