Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010, justert pr. 22.2.2011  1)

 

1. Tillitsvalgte i Lystharmonikerne i 2010

 

Styret:

Leder:                                    Ingvar Strøm

Nestleder:                              Mette Korsbakken

                                               (Lillan H. Lahn vikar i 1.halvår)

Kasserer:                                Truls Bastiansen

Styremedlemmer                   Morten Kolstad

                                               Gro Høyvik

                                               Ellen Heggelund

 

Dirigent:                                Nina Hansen

 

Komiteer:

Notekomiteen:                       Gro Høyvik                       Turkomiteen:      Ellen Heggelund                                                    Fridthjof Røer                                             Sissel Ravn 

                                             

                                               Lars Bjønnes                                                 Sigmund Korn

                                               Nina Hansen                                                 Stein Wines

                                                                                                                    Rolf Alsos

                                              

Valgkomité                            Harald Lahn                      Arr.komitéen:     Morten Kolstad                                               Bjørn Hellum                                                Anne Britt Wines

                                                                                                                  Kristin Tunli

                                                                                                                  Peter Nordby

 

PR-gruppen:  Hans Christian Bjørkto, Bjørn Hellum, Håkon Seip

 

Andre tillitsvalgte:

Ansvarlig for hjemmesiden: Håkon Seip

 

Ansvarlig for kontakten med Blindeskolen: Georg Nielsen

 

Ansvarlig for uniformene: Kristin Tunli

 

Revisor: Reidar Bjørnerheim

           

 

1) Korrigert etter årsmøtet 09.02.2011 vedr. spilleoppdrag. Korrigert etter mail fra Stein Wines 22.2.2011 om sammensetningen av turkomitéen.

 

                                                            - 2 -

 

2. Nærmere om aktiviteten i styret og komiteene                                                           

Det ble i 2010 avholdt 9 styremøter,  5 på våren, 4 på høsten. Det er 2 flere enn i 2009.

Av spesielle oppgaver dette året kan nevnes følgende:

- Planlegging, forberedelser og gjennomføring av Kulturhusfest Oslo Vest 14.november, nærmere om det nedenfor.

- Instrukser for styreleder, nestleder/sekretær, kasserer samt komiteene ble gjennomgått og revidert med endelig vedtak i styret 20.september. Instruksene er lagt inn på hjemmesidens medlemssider.

- Ny hjemmeside ble etablert med Håkon som drivkraft og tilrettelegger. Hensikten er å kunne presentere korpset utad på en representativ måte, samt å samle mest mulig intern info slik at det blir lett tilgjengelig for medlemmene. Bl.a. legges det inn regelmessig info fra styret, spesielt etter styremøtene. Likeledes er det lagt inn videoopptak fra øvelser, konserter og turer, i tillegg til annen aktuell løpende informasjon.

- PR-gruppe er etablert med Hans Christian som leder. Overordnet oppgave er å følge med på og analysere alle Lystharmonikernes aktiviteter med sikte på å profilere Lystharmonikerne utad, bl.a. for å styrke inntektsgrunnlaget på sikt. Gruppen ble trukket aktivt inn i forberedelsene til kulturhusfesten og har for øvrig kommet med innspill til styret om hva som kan gjøres - avhengig av hvilket ambisjonsnivå korpset ønsker å legge seg på. PR-gruppen er en prøveordning som skal evalueres mot slutten av 2011.

 

Komiteene har hatt et meget aktivt år, særlig gjelder det arrangement- og notekomiteen i forbindelse med kulturhusfesten, se nedenfor. I tillegg kan følgende nevnes:

 

- Notekomiteen. Arbeidet med å gjennomgå og ordne opp i notearkivet er i hovedsak fullført. Det gjenstår å supplere de mest sentrale notesettene med det som måtte finnes hos medlemmene. Dette har vært et omfattende arbeid hvor særlig Frithjof  på en effektiv måte har klart å engasjere hele korpset til dugnadsarbeid.

 

- Arrangementskomiteen. Kirkekonserten i Voksen kirke ble i år vårt ansvar og det ble utarbeidet et nydelig program for anledningen. Av andre arrangement var komiteen særlig engasjert i seminaret på Tjøme, spillingen i Paviljongen og på Holmenkollen Park i september. Etter styrebeslutning er kaffeserveringen på øvelsene opphørt, uten hørbare protester fra medlemmene.

 

- Turkomiteen. Arbeidet med å forberede høstens tur til Wien har pågått gjennom hele året, bl.a. har flere av medlemmene vært på ekskursjon i Wien for å sjekke ut hotellfasiliteter, spillesteder og kontakter i samarbeid med vår stedlige representant Lars L. Pr. 1. februar er allerede påmeldingen overveldende og det ligger an til nok en opplevelsesrik utenlandstur i september. 

 

 

3. Spilleoppdrag

I løpet av 2010 har vi hatt følgende spilleoppdrag:

20. februar       60- årsdag for Mette på Gressbanen

17. mai            Barnetoget i byen for Skøyen skole (betalt oppdrag)

2.juni               Paviljongen i Studenterlunden (støtte fra Oslo Musikkråd

                                                                - 3 -

 

6.juni              Veterankorpskonsert i Pershallen

4.september      60-årsdag for Gro på Røa eldresenter

8.september      Tannhelseforeningen Holmenkollen Park (betalt oppdrag)

13.oktober         Smestadhjemmet (støtte fra bydel Ullern)

14. november    Kulturhusfest Oslo Vest i Pershallen (støtte fra bydelene Vestre Aker og      Ullern, Oslo Musikkråd og Røa Vel)                                                                                                     

   

1. desember       Konsert i Voksen kirke (støtte fra Oslo Musikkråd)

 

Kulturhusfest Oslo Vest. Årets store begivenhet for Lystharmonikerne var uten tvil den store kulturhusfesten i Pershallen i november. Det begynte ut på våren med at vi gjerne ville holde en stor høstkonsert for å ha et konkret mål å øve mot. Så kom ideen om å trekke med andre lokale kulturutøvere for å vise av bredden i kulturlivet i Oslo Vest.

 

Da var ikke skrittet langt til å bruke arrangementet til å fronte behovet for et kulturhus i Oslo Vest! Vi fikk med oss lederne for bydelsutvalgene i Vestre Aker og Ullern, samt for Røa Vel, som for åpen mikrofon måtte svare for status og videre prosess i kulturhusprosjektet på Røa. Tomten var klar, men ellers var det meste under planlegging. Engasjementet var imidlertid på topp og i korpset kunne vi uansett si oss veldig fornøyd med mye honnør for vårt initiativ og betydelig økonomisk støtte til konserten fra alle disse tre pluss fra Oslo Musikkråd.

 

I alt var vi omkring 100 utøvere i aktivitet på scenen og nedenfor. Våre samarbeidspartnere var

- Art musikal og ballettskole

- Rappegruppen Røa Eldresenter

- Ullern Kammerkor

- Vinderen Dansestudio.

 

Vi hadde gleden av å være teaterorkester ved å bidra med bakgrunnsmusikk for både dans og sang. Dovregubbens hall som vi spilte for Vinderen Dansestudio er vel den vi i ettertid husker best - med skrekk og fryd. Morten K hadde laget Kulturhussangen på melodien Tomorrow fra musikalen Annie. Den ble fremført avslutningsvis av samtlige med unge sangskuespillere fra Art i hovedrollen. Innslagene fra Rappegruppen og Ullern Kammerkor understreket mangfoldet både i alder og stil. I tillegg fikk vi vist frem korpset ved iørefallende stykker for egen maskin.

 

Ut fra mange og svært positive tilbakemeldinger er det liten tvil om at Kulturfest Oslo Vest ble en ubetinget suksess. Mer enn 200 tilskuere var til stede i Pershallen og ga uttrykk for stor begeistring. Våre mange samarbeidspartnere har sagt seg meget godt fornøyd med måten Lystharmonikerne har gjennomført det hele på. Og våre egne medlemmer har gitt utrykk for at dette var en stor opplevelse.

 

 

 

 

                                                                - 4 -

 

Prosjektgruppen som besto av Lillan, Morten K og Ingvar har åpenbart gjort en solid og omfattende jobb. I tillegg har svært mange av medlemmene bidratt på ulike måter, så som fremskaffe noter, klargjøre hallen, transportere utstyr, drive forhåndsreklame. Endelig må Nina fremheves for den suverene måten hun ledet konserten på sammen med prosjektgruppens konferansierinnsats, i tillegg til hennes uvurderlige deltakelse i de musikalske forberedelser både for oss og i samspillet med andre. Trøste og bære var nok en gang aktivt til stede.

 

Dermed ble kulturhusfesten det vi hadde håpet på - et musikalsk fyrverkeri i dans og toner, en mobilisering for å bygge Kulturhus Oslo Vest og - kanskje ikke minst, en skikkelig markering av Lystharmonikerne i lokalmiljøet. Store avisoppslag både før og etter konserten i Akersposten/Ullern Avis og i Aften Bydelen var svært hyggelig å ta med seg..

 

17.mai  og spillingen i barnetoget for Skøyen skole er og blir et høydepunkt for Lystharmonikerne hvert eneste år. Dagen ble værmessig temmelig grå men det la ingen demper på vår spilleglede som fikk utfolde seg i denne helt spesielle atmosfæren på nasjonaldagen. Vi fikk gå bakveien til Festningsplassen uten fjorårets omvei langs kaiene. I en behagelig temperatur satte vi muligens ny rekord i antall avspilte marsjer, noe som nok utfordret de av oss som måtte være over gjennomsnittsalderen. 

 

Den etter hvert tradisjonelle konserten i Paviljongen i Studenterlunden fant sted en onsdag ettermiddag i behagelig forsommervær. Det var mye folk som stoppet opp og mange på Moltemyra som sammen med sin havliter fikk gleden av å lytte til vårt utvalg av lettere underholdningsmusikk. Også i år fikk vi mange positive kommentarer og hadde også selv en følelse av at dette var musikalsk bra og trivelig for tilhørerne.

 

Veterankorpskonserten i Pershallen etterfølgende søndag  ble gjennomført etter opplegg fra tidligere år. Åsen Blåsen hadde ansvaret for konserten som ble avsluttet med en musikalsk

happening til toner av Copacobana og en festlig sambainspirert vandring av arrangørkorpset. Som vanlig var kvaliteten noe varierende korpsene i mellom og noen la beslag på vel mye spilletid. Men alt i alt en hyggelig og inspirerende musikalsk og sosial aften hvor Lystharmonikerne fikk meget høy score fra flere forståsegpåere.

 

Tannhelseforeningens jubileumsfest på Holmenkollen Park var å oppfatte som et prestisjeoppdrag for korpset, og vi fikk godt betalt. Flere hundre festkledde deltakere kunne  under vordrinken glede seg over en greit gjennomført halvtime med smektende rytmer tilpasset anledningen. Litt bak og inneklemt i en gang utenfor festsalen kom vi vel kanskje ikke helt til vår rett, men det ble likevel presentabel forestilling fra vår side.

Spilling på sykehjem hører med til våre faste oppdrag. Etter å snakket om det i noe tid fikk vi endelig etablert kontakt med Smestadhjemmet, og gjennomført en konsert ut på høsten. En planlagt spilling før jul måtte pga interne forhold på sykehjemmet utsettes til 2011. Det samme gjaldt for øvrig den planlagte spillingen på Hovseter sykehjem som vil bli gjennomført i februar 2011. Disse oppdragene er viktige for korpset av flere grunner. De gir oss viktige inntekter fra bydelene, vi får markert oss i nærmiljøet og det svært hyggelig å registrere hvor stor pris beboerne og de ansatte setter på at vi har disse konsertene.

 

 

                                                               - 5 -

 

Aldersfordelingen i korpset peker mot et betydelig innslag av godt voksne og runde bursdager de nærmeste årene, og i 2010 kunne Lystharmonikerne være med å feire to av sine medlemmer. Mettes 60-årsdag ble feiret i Readyhuset på Gressbanen: Korpsets underholdning var en overraskelse for gjestene og avspillingen av Congratulations en stor overraskelse for jubilanten. Både gjester og jubilant var strålende fornøyde, og avslutningen med Valdresmarsj satt som den skulle. Gros 60-årsdag ble feiret på Røa eldresenter og jubilanten ble grundig bespilt både av oss og av SAS-korpset som Gro også er med i. Et fellesnummer med Sailing along Silvery Moon løftet stemningen til taket med sine silkemyke toner fra et utall saksofoner.

 

Førjulskonserten i Voksen kirke ble heller amputert ved at Åsen Blåsen hadde for mange sykdomsforfall til at de fant det forsvarlig å spille. Men alle de friske stilte likevel opp og bidro sammen med et tyvetall eksterne gjester til at Lystharmonikerne fikk et engasjert og sakkyndig publikum.  Etter en heller kort og intensiv øvingsperiode med mye nytt stoff ble det en velklingende konsert med vinterlige og julete toner. Unge Pernille Furnes Alsos imponerte på trombone som innlånt solist i Hasse suite.

 

Endelig er det bare å beklage at den årlige spillingen ved julegrantenningen i Elmholt alle ikke lot seg gjennomføre som følge av streng kulde. Med gradestokken til dels langt under -5 ble opprinnelig spilledag avlyst og heller ikke helgen etter var det gjennomførbart.

 

4. Seminarer og sosiale tilstelninger

I løpet av året er det avholdt 2 seminarer. Det første gikk av stabelen allerede lørdag 23. januar på Blindeskolen og var et fellesseminar med Åsen Blåsen. Musikantene ble delt inn i hele 8 instrumentgrupper som ble instruert av like mange innleide instruktører. Det ble en positiv opplevelse for alle som var med og vel verdt egenandelen på kr 200. Gruppene presenterte avslutningsvis hvert sitt ”eksamensstykke” til stor jubel fra kollegene.

Sommerfesten gikk av stabelen lørdag 5.juni hos Lillan og Harald i vakre omgivelser og nydelig vær, om enn etter hvert litt kjølig i det innlånte partyteltet.  Tusen takk til det alltid engasjerte vertskapet for en velsmakende og hyggelig kveld. Fremmøtet var imidlertid bare omkring en tredel av korpset. På denne bakgrunn har styret besluttet at sommerfesten i 2011 skal arrangeres i etterkant av spillingen i Paviljongen som er fastsatt til onsdag 15.juni.

Det tradisjonelle seminaret på Tjøme fant sted allerede 21-22 august og innledet høstsemesteret for korpset. Med opptil 25 deltakere på lørdagen hvorav de fleste ble natten over ble det nok en strålende kombinasjon av musikalsk trening og sosialt samvær. Værgudene var med oss og vi kunne være utendørs til glede for alle hyttenaboene. Utrolig at vi år etter år kan nyte gjestfriheten til Truls på dette nydelige stedet i havgapet, nesten alene en god grunn til å være med i Lystharmonikerne.

Juleavslutningen var i 2010 som i mange tidligere år hos Anne Britt og Stein lørdag 11.desember. Med nydelig pinnekjøtt og rikelig med tilbehør ble det nok en kjempefest. Gjestene var om mulig enda mer taletrengte enn vanlig og middagen ble en eneste lang takketale med begeistret omtale av korpset og i særdeleshet Nina. Stor oppslutning fra medlemmene og all honnør til Anne Britt og Stein som også med denne festen står frem som sentrale støttespillere for korpset.

 

                                                                   - 6 -

 

5. Medlemmer.

Korpset hadde pr. 31.12.2010 38 aktive medlemmer, i tillegg var 4 i permisjon (Lars Løberg, Per Varstad, Siegmund Korn og Miriam Rygh Andersen). Svein Johannesen har i løpet av året flyttet til Porsgrunn og naturlig nok sluttet i Lystharmonikerne. Lina Herstad er kommet til på fløyte og Rolf Alsos og tidligere støttespiller Maren Øwre på horn . Etter nyttår har Miriam funnet å måtte melde seg ut, mens Siegmund er tilbake igjen. Når årsmøtet avholdes er vi således fortsatt 38 aktive medlemmer og har 2 i permisjon.

 

Tenorsax:       3 (3)

Barytonsax:    1 (2)

Trompet:        6 (6)

Horn:              3 (1)

 

Fløyte:            4 (3)

Klarinett:        5 (7)

Sopransax:      1 (1)

Altsax:            4 (4)

Permisjon:      2 (2)

Pr. 01.02.2011 var besetningen som følger (tall for 27.01.201 i parentes):

Trombone:      4 (4)

Baryton:         2 (2)

Tuba:              2 (2)

Slagverk:        3 (3)


 

 

6. Økonomi

Korpsets økonomi ble betydelig styrket i 2010. Det skyldes i første rekke økt kontingent og økte inntekter og støtte i forbindelse med spilleoppdrag som i sum langt oversteg økte kostnader ved ny dirigent på helårsbasis. Dette var samtidig langt i overkant av budsjett noe som kan tilskrives at flere inntektsbringende tiltak ikke var planlagt så tidlig i året. Særlig gjaldt dette Kulturhusfest Oslo Vest som ga en netto på nær kr 12000. Dermed ble det et samlet overskudd på vel kr 21.000. Medregnet utestående poster har vi oppsparte midler på vel kr 83.000, eller vel 60 prosent av budsjetterte utgifter for 2011.

 

Regnskapet for 2010 dekker det første hele år som medlem av Korpsnett Norge. Medlemskap pluss forsikring for medlemmer og instrumenter koster ca kr 6.000, mens inntektssiden er styrket med kr 9.000 i støtte til voksenopplæring, samt ved at avgifter til Tono er inkludert.

 

Regnskapet er også belastet med omkring kr 9.000 i husleie på Blindeskolen som ble avkrevd oss for første gang i 2010. Styret har sjekket ut alle kommunale skoler i nærområdet for om mulig å få gratis øvingslokaler innenfor kommunens støtteordning, men uten å finne et akseptabelt alternativ.  

 

Regnskapet dekker også for første gang et helt år med dirigent på ordinære vilkår, hvilket innebærer en dobling av dirigentkostnadene fra tidligere år. Dette var da også hovedgrunnen til at medlemskontingenten for 2010 ble satt opp til kr 2500 pr år, sammenliknet med kr 1500 så sent som i 2008. Til det er å si at etter styrets oppfatning var tiden i alle fall løpt ut for tidligere tiders gråsonepregede korpsøkonomi Det som nå særlig gjenstår er bedre utnyttelse av grasrotandelen etter at formalitetene også for dette er kommet på plass.

 

 

 

                                                                 - 7 -

 

For øvrig henvises til det utsendte forslag til regnskap for 2010, særlig når det gjelder de mange former for støtte som vi har søkt om og fått i løpet av året. En forutsetning for disse er normalt at støtte synliggjøres i regnskap og årsberetning, samt i plakater og program for konsertene.

 

Budsjettet for 2011 er foreslått gjort opp med et underskudd på kr 11.500. Styret anser dette som akseptabelt gitt det store overskuddet i 2010. Medlemskontingenten er da forutsatt beholdt uendret fra 2010. Usikkerheten for 2011 gjelder særlig korpsets kostnader ved den kommende tur til Wien, samt i hvilken grad vi kan regne med kommunal støtte til konserter og inntekter ved andre spilleoppdrag. 

 

 

7. Oppfølging av medlemsundersøkelsen

Styret hadde på tampen av 2010 utarbeidet en spørreundersøkelse som ble sendt ut tidlig i januar i år. Den ble besvart av 25 medlemmer, dvs. en svarprosent på 67. Hensikten var i første rekke å lodde stemningen blant medlemmene mht repertoar og gjennomføring av øvelsene. I tillegg ble det invitert til synspunkter om antall konserter, vanskelighetsgrad på stykkene, hva som er viktig for den enkelte ved å være med, og mer generelt hva som kan gjøres bedre og annerledes i korpset.

 

Styret har oppfattet svarene som gjennomgående positive og som grunnlag for å fortsette virksomheten etter om lag samme lest som i 2010. Medlemmene har fått tilsendt en sammenfatning av undersøkelsen som utgangspunkt for en gjennomgang av svarene på årsmøtet.  Hovedresultatene vil således fremkomme i protokollen fra årsmøtet. Det samme gjelder eventuelle forslag fra styret og/eller medlemmene om videre oppfølging.

 

8. Styrets vurdering

Styret finner grunn til å gi stor honnør til Nina for det arbeidet hun legger ned for korpset. Det gjelder både måten hun gjennomfører øvelsene på, og kanskje like mye hennes engasjement og kompetanse ved innsatsen utenom øvelsene og før/under konsertene.

 

Seminaret i januar sammen med Åsen Blåsen ble en ubetinget suksess. Ved å samarbeide med et annet korps ble gruppene større og kostnadene holdt nede. Det innbyr til gjentakelse. Seminaret på Tjøme er en av de årlige grunnpilarer i virksomheten, ikke minst sosialt men også musikalsk. Vi bør for kommende seminarer prøve å legge til rette for at flere kan være med, om enn bare på lørdagen.

 

Alt i alt ble spilleaktiviteten i 2010 noe mindre enn ønsket, særlig i 1.halvår. Dessuten satte vinterkulda i desember en effektiv stopper for julegranspilling i Elmholt alle. Og så måtte altså sykehjemsspillinger på Hovseter og den ene på Smestad utsettes til 2011. Spilling for Tannhelseforeningen ble det eneste betalte private oppdrag. Det kan se ut som om vi bør jobbe litt mer konkret med tanke på flere oppdrag som initieres av kontakter som medlemmene måtte ha enten privat eller via jobben.

 

Kulturhusfest Oslo Vest var en stor opplevelse for oss alle, både musikalsk og sosialt. Det var første gang at Lystharmonikerne på denne måten tok initiativ til et så omfattende arrangement og med et så mangfoldig opplegg med utfordrende samspill med andre kulturutøvere.

 

                                                               - 8 -

 

Resultatet ble over all forventning og korpset fikk markert seg grundig som en viktig deltaker i det lokale kulturliv.

 

En annen sak er at opplegg og forberedelser for kulturhusfesten var så pass omfattende og utfordrende, både for styret, komiteer og hele korpset, at i alle fall 2. halvår ble mer enn travelt nok for de fleste. Musikalsk ble det kanskje endog litt i overkant for mange når kirkekonserten i Voksen skulle øves inn med mye nytt repertoar på heller kort tid. Men vi må jo si oss svært fornøyd med at også dette klarte vi å mestre på en tilfredsstillende måte.

 

Inntektsmessig ble 2010 et meget godt år. Økt kontingent bidro naturlig nok, men en betydelig økning i støtte fra ulike kommunale organer, samt billettinntekter i Pershallen, kom svært godt med. Noe av dette er imidlertid å betrakte som spesielt for året som er gått. Styret er svært fornøyd med at vi nå har økonomiske reserver som gjør at medlemskontingenten kan holdes uendret i alle fall i 2011.

 

Medlemstallet holder seg høyt og tilgangen på nye medlemmer har holdt følge med det frafall vi har hatt av ulike grunner. Styret mener vi fortsatt bør være åpne for at korpset kan bli enda noe større, uten å skjele for mye til hvor behovet måtte være størst. Besetningsmessig er vi bra på plass, men kunne nok gjerne ha flere treblåsere.

 

Korpsets musikalske kvalitet har vært på vei oppover de senere år og 2010 er etter styrets oppfatning intet unntak. Under ledelse av vår nye dirigent har vi utvidet repertoaret både i genrer og vanskelighetsgrad, og i tillegg entret en ny arena som teaterorkester for andre utøvere. Dessuten er det gledelig at flere etter hvert står frem som solister ved eksterne opptredener. Nina synes vi blir stadig bedre, og det synes vi i styret også.

 

I 2010 er det også gjennomført tiltak som bidrar til en god drift av korpset: Vi har fått ny hjemmeside, med Håkon som redaktør. Fridthjof og notekomiteen har fullført en omfattende dugnad med opprydning i notearkivet. En egen PR-gruppe under ledelse av Hans Christian er opprettet for å gjøre Lystharmonikerne mer synlige.

 

Alt i alt må året 2010 karakteriseres som et meget godt år for Lystharmonikerne både musikalsk og sosialt. Det er avslutningsvis grunn til å berømme den omfattende dugnadsånd som korpsets medlemmer nok en gang har stått for ved ulike anledninger, herunder også en takk til Trøste og bære for deres bidrag – og deres velvilje overfor sine respektive ledsageres disponering av sin fritid.

 

 

 

 

 

Oslo, 6. februar 2011

 

 

Ingvar Strøm                                        Mette Korsbakken                         Truls Bastiansen

 

Ellen Heggelund                                   Gro Høyvik                                    Morten Kolstad