Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

Protokoll fra årsmøtet 24. januar 2018

Til stede: 23 medlemmer.

 

  1. Konstituering

Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Ingvar Strøm ble valgt til møteleder. Kristin Tunli ble valgt til referent.
Hans Vaalund og Lars Bjønnæs ble valgt til å underskrive protokollen.

  1. Styrets årsberetning

Det ble i 2017 som i året før avholdt 8 styremøter, 5 på våren, og 3 på høsten.

Vi hadde i alt 14 spilleoppdrag. Det er på linje med de senere år, men noe færre hvis italiakonsertene holdes utenfor. Vi hadde to seminarer.

Korpset hadde ved utgangen av året 35 aktive medlemmer, 1 i tilgang fra et år tidligere.

Planlagte arrangementer for 2018 følger samme mønster som tidligere, med fire sykehjemskonserter, en konsert planlegges sammen med foreldrekorpset til Peik, (Skøyen og Majorstua skole) på våren og en større konsert på høsten.

Konklusjon: 2017 var et godt år for Lystharmonikerne, både musikalsk og sosialt.  Både jubileet - som ble feiret 1. april med konsert i Ridehuset og påfølgende middag -  og Italia-turen ble fremhevet som høydepunkter. Nina har også i år gjort en veldig god jobb for korpset, og konserten i Holmenkollen kapell ble en verdig avslutning av året under hennes ledelse.

Vedtak: Årsberetningen ble vedtatt med applaus.

  1. Regnskap for 2017 med revisjonsrapport

Kasserer Reidar Bjørnerheim gjennomgikk regnskapet for 2017, som ble godkjent. Jf. utsendt regnskap og budsjett. Regnskapet er revidert og godkjent av Stein Wines (se egen revisjonsrapport).  

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

  1. Budsjett for 2018

Budsjettet forutsetter samme kontingent som nå og litt lavere inntekter fra spilleoppdrag.  Dette er vår viktigste inntekt. I tillegg kommer støttemidler, som er budsjettert omtrent som tidligere år.

Dirigentlønnen er satt opp med ca 3 % fra 2017.

Siden vi på grunn av jubileumsfeiringen i 2017 gikk med underskudd, budsjetterer vi med et overskudd i 2018. Det er likevel satt av mer penger til noter enn tidligere år. Budsjettet viser etter dette et overskudd på 21200 kr.

Som tidligere år er det satt av 5 000 kr til innkjøp av trommeutstyr.

Budsjettet ble godkjent.

 

  1. Fastsettelse av kontingent for medlemmene

Kontingenten er foreslått til 1250 per semester, det samme som de 6 tidligere år.

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag om at kontingenten i 2018 ligger fast på
2 500 kr per år.

  1. Saker som legges fram av styret
    Ingen

  2. Innkomne forslag fra medlemmene

17. mai – Hva gjør vi i fremtiden?
Det har igjen kommet forslag om å vurdere vår deltakelse i 17. mai-toget for Skøyen skole. Færre og færre av medlemmene stiller av forskjellige årsaker. Som tidligere år ble vi enige om å ta en avgjørelse om årets deltakelse etter en bindende påmelding på Doodle. Vi må uansett leie inn tubaist.

 

Flytte øvelsene til et annet lokal – selv om det koster?

Årsmøtet var enig om at styret skal jobbe aktivt med denne saken og inkluderer også øvingslokaler som ikke nødvendigvis er gratis. Alle medlemmer ble også invitert til å komme med konkrete forslag til lokaler.

 

Egen notekonto med bidrag fra medlemmene?

Forslaget kom etter at vi høsten 2017 hadde innkjøpsstopp for nye noter. Årsmøtet var enig om at det er en bedre løsning å øke notebudsjettet. Det er doblet for 2018 i forhold til 2017.

 

Langtidsplan for arrangement mm?

Det kom ønske om en langtidsplan for arrangementer, tenkte og reelle, gjerne med tanker for lang tid fremover.
Det er ingen uenighet om dette, og styret skal gjøre sitt beste. Vi lager en terminliste over arrangementer, så langsiktig som mulig, og denne skal oppdateres fortløpende på nettsiden vår.

 

3   Valg.

Noen av medlemmene har valgt å gå ut av styre og verv, og valgkomiteens innstilling inneholdt derfor noen nye navn.

De som går ut av styret, er leder gjennom 10 år, Ingvar Strøm, og Harald Sundlo (leder for notekomiteen). De erstattes av Mette Korsbakken (leder) og Ottar Helgesen (notekomiteen).

Innstillingen fra valgkomiteen ble vedtatt med applaus.

Styrets sammensetning etter valget ser slik ut for 2018:

Leder:                                 Mette Korsbakken
Nestleder/sekretær:       Kristin Tunli
Kasserer:                            Reidar Bjørnerheim
Styremedlem:                  Ottar Helgesen
Styremedlem:                  Stein Wines
Styremedlem:                  Anne Britt Wines 


Komiteer og ansvarspersoner:


Musikk-/notekomité:
Ottar Helgesen (leder)
Fridthjof Røer
Sissel Ravn
Wenche Hervard
Nina Hansen (obligatorisk plass)

Arrangementskomité:
Anne Britt Wines (leder)
Hans Vaalund
Hans Chr. Bjørkto
Kristin Vetleseter
Ingvar Strøm

 

Turkomité:
Stein Wines (leder)
Lina Herstad
Sissel Ravn
Rolf Alsos
Yves Boulmer

Valgkomité:

Harald Lahn
Bjørn Hellum

Ansvarlig for lokalene på Skøyen skole: Bjørn Hellum

Ansvarlig for uniformene: Bjørn Henrik Enge

Pr-rådgiver: Hans Chr. Bjørkto

Registrator og innpisker: Bjørn Hellum

Webansvarlig: Alessandro De Paoli


Protokoll godkjent dato:

_____________________________                       ____________________________          

Hans Vaalund                                                                Lars Bjønnæs