Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

Protokoll fra årsmøtet 1. februar 2017

Til stede: 19 medlemmer + 1 etternøler.


  Dagsorden ble godkjent.

  Ingvar Strøm ble valgt til møteleder. Kristin Tunli ble valgt til referent.

  Stein Wines og Lars Bjønnæs ble valgt til å underskrive protokollen.

  Ingvar gikk gjennom hovedpunktene i årsberetningen:

  Styret har hatt 8 styremøter. Antall spilleoppdrag i 2016 var omtrent som vanlig. Antall medlemmer er det samme som året før, 34. En er fortsatt i permisjon. Økonomien er generelt god.

  Planlagte arrangementer for 2016 følger samme mønster som tidligere.

  Konklusjon: 2016 var et godt år for Lystharmonikerne, både musikalsk og sosialt. Nina har også i år gjort en veldig god jobb for korpset.

  Ingvar takket medlemmene for dugnadsarbeid i forbindelse med øvelser og arrangementer og «Trøste og bære»-gjengen for deres innsats.

  Vedtak: Årsberetningen ble vedtatt med applaus.

  Kasserer Reidar Bjørnerheim gjennomgikk regnskapet for 2016, som ble godkjent. Jf. utsendt regnskap og budsjett. Regnskapet er revidert og godkjent av Stein Wines (se egen revisjonsrapport).

  Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

  Budsjettet forutsetter samme kontingent som nå og litt lavere inntekter fra spilleoppdrag.

  Dirigentlønnen er satt opp med ca 3 % fra 2016.

  Styret vurderer det slik at vi kan tillate oss å bruke litt ekstra i jubileumsåret. Det budsjetteres derfor med kr 10 000 til seminarer/innleide instruktører i forbindelse med jubileumskonserten 1. april. Jubileumsfesten er anslått å koste 40.000. 15.000 skal dekkes av korpskassa, resten av egenandeler fra festdeltakerne.

  Budsjettet viser etter dette et underskudd på ca 19.000 kr.

  Som tidligere år er det satt av 5 000 kr til innkjøp av trommeutstyr.

  Budsjettet ble godkjent.

  Kontingenten er foreslått til 1250 per semester, det samme som de 5 tidligere år.

  Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag om at kontingenten i 2017 ligger fast på 2 500 kr per år.

  Med bakgrunn i at vi har måttet si nei til invitasjoner og spilleoppdrag, ønsket styret å få synspunkter på dette. Mange vil ikke binde seg opp i helger, og det kom fram synspunkter om at vi bør kunne ta betalt for noen typer spilleoppdrag. Diskusjonen konkluderte med at de faste aktivitetene vi har per i dag, med sykehjemsspillinger, 17. mai, julekonsert etc angir et passende nivå. Det er likevel enighet om at vi bør vise oss i lokalmiljøet for å glede og underholde og for å skaffe nye medlemmer. Styret tar med seg synspunktene i det videre arbeidet.

  b) Utenlandsturer – nivå, mål og lengde

  Styret og turkomiteen ønsket medlemmenes syn på turene våre; hvor skal vi reise, og hvor ofte? Noen har foreslått lengre og sjeldnere turer og. Det synes ikke som det var stor interesse for dette. Formålet med turene er å pleie vennskapet og det sosiale miljøet. Styret tar med seg synspunktene i det videre arbeidet.

   Forslag om 5 minutter lengre pause, og at pausen starter kl 20.15. Dette ble vedtatt.

  Leder for valgkomiteen, Harald Lahn, la fram valgkomitéens innstilling. Den inneholdt de samme navnene som året før og ble vedtatt med applaus.

  Styret ser derfor slik ut også i 2017:

  Leder: Ingvar Strøm
  Nestleder/sekretær: Kristin Tunli
  Kasserer: Reidar Bjørnerheim
  Styremedlem: Harald Sundlo
  Styremedlem: Stein Wines
  Styremedlem: Anne Britt Wines

  Komiteer og ansvarspersoner:
  Musikk/notekomité:
  Harald Sundlo (leder)
  Fridthjof Røer
  Sissel Ravn

  Nina Hansen (obligatorisk plass)

  Arrangementskomité:
  Anne Britt Wines (leder)
  Hans Vaalund
  Hans Chr. Bjørkto
  Yves Boulmer

  Turkomité:
  Stein Wines (leder)
  Sissel Ravn
  Rolf Alsos
  Lina Herstad

  Valgkomité:
  Harald Lahn
  Bjørn Hellum

  Protokoll godkjent dato:

  _____________________________ ____________________________

  Stein Wines Lars Bjønnæs