Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

Protokoll fra årsmøtet i Lystharmonikerne

onsdag 28. januar 2015

 

 

 Til stede: 22 medlemmer

                                                                                      

1.     Konstituering

a.      Dagsorden ble godkjent.

b.     Ingvar Strøm ble valgt til møteleder og Kristin Tunli til referent.

c.      Lina Herstad og Hans Vaalund ble valgt til å underskive protokollen.

 

 

2.     Styrets årsberetning
 

Ingvar gikk gjennom hovedpunktene i årsberetningen:

Lystharmonikerne hadde 12 spilleoppdrag i fjor. Det er litt færre enn året før. Spillingen på Bogstad i forbindelse med grunnlovsjubileet samt filmmusikkonserten på Røa eldresenter pekte seg ut som årets høydepunkt i nærmiljøet. Styret var imidlertid ikke fornøyd med at adventspillingen på Røa ikke lot seg gjennomføre pga manglende oppslutning.

 

Strategiprosessen hadde vært en hovedoppgave for styret i første halvår. Etter styrets oppfatning hadde den vært vellykket med avklaring av hvilke rettigheter og plikter medlemmene hadde å forholde seg til. Et hovedpunkt var en utvidelse av formålsparagrafen ved at korpset skulle være inkluderende for alle medlemmer.

 

En annen viktig sak hadde vært å skaffe nye øvingslokaler etter at Blindeskolen skulle disponeres på annen måte. Vi var nå vel installert på Slemdal skole med lokaler som fungerte svært bra. 

 

Det sosiale er viktig for korpset, og styret takker Lillan, Harald, Anne Britt og Stein for sin gjestfrihet med sommerfest og julebord.

Antallet medlemmer hadde gått ned fra 40 til 35 i løpet av året. Noen hadde funnet å måtte slutte pga nye øvingstider, andre pga flytting eller prioritering av andre gjøremål. Men samtidig fikk vi tre nye medlemmer.

 

Økonomien er god, og vi har kunnet foreta betydelige investeringer uten at balansen er blitt urovekkende svekket.

Konklusjon: 2014 var et godt år for Lystharmonikerne, både musikalsk, sosialt og økonomisk.  Vi har hatt et høyt aktivitetsnivå, noe styret mener er viktig. Nina har gjort en veldig god jobb for korpset, både musikalsk og med arrangementer vi har hatt.

Takk til medlemmene for dugnadsarbeid i forbindelse med øvelser og arrangementer, og takk til «Trøste og bære»-gjengen for deres innsats. I tillegg takk til Bjørn Hellum og Håkon Seip som på årsmøtet ble hedret med en flaske vin som påskjønnelse for det arbeidet de over lengre tid har gjort for korpset.


Vedtak: Årsberetningen ble vedtatt med applaus.3.     Regnskap for 2014 med revisjonsrapport

Regnskapet viste en klar svekkelse fra året før. Noe skyldtes lavere kontingentinngang som følge av færre medlemmer. Dessuten trakk investeringer i ny kopimaskin og partytelt utgiftene opp. Med en balanse på omkring 60 % av utgiftene er vår økonomiske situasjon likevel fortsatt robust. Revisjonsrapport uten merknader ble lagt frem, og regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

 

 

4.     Budsjett for 2015

Budsjettforslaget ble lagt frem med et lite overskudd.  På inntektssiden er det regnet med om lag samme nivå på enkeltpostene som året før. Det er viktig å merke seg at kontingenten foreslås uendret for 5. år på rad. Utgiftsnivået går betydelig ned både som følge av at vi på Slemdal ikke betaler for leie av lokalene, samt at det ikke planlegges nye større investeringer. På den annen side er 2015 et år med utenlandstur, hvilket innebærer reisekostnader bl.a. for dirigenten som dekkes av korpskassa.

Budsjettforslaget ble godkjent av årsmøtet.

 

 

5.     Fastsettelse av kontingent

Kontingenten for 2015 var foreslått til kr 1250 pr halvår, dvs det samme som i foregående år.  Årsmøtet sluttet seg til dette uten nærmere diskusjon.

 

6.     Saker fra styret

a)    Forslag til vedtektsendringer ble gjennomgått og vedtatt. Den viktigste endringen var i formålsparagrafen, hvor det ble tatt inn at korpset skulle være inkluderende for alle medlemmene.


For øvrig ble det gjort en del mindre endringer av praktisk og teknisk karakter.

Formålsparagrafen i vedtektene er etter dette:

§ 2 FORMÅL

Korpset skal legge vekt på utvikling av musikalske ferdigheter for medlemmene, herunder samspill gjennom ukentlige øvelser.

 

Korpset skal utvikle et godt og trivelig sosialt miljø til beste for sine medlemmer, herunder skape samhold medlemmene i mellom gjennom øvelser, konserter og turer. Korpset skal i all sin virksomhet være inkluderende for alle grupper av medlemmer.

 

Korpset skal formidle musikalsk glede og underholdning i lokalmiljøet.

 

b)   Gruppeinndeling ble drøftet. Årsmøtet vedtok at det skulle være til sammen 9 instrumentgrupper med hver sin leder. I tillegg skulle det kunne opereres med tre hovedgrupper i en del praktiske sammenhenger, nemlig treblås, messing og trommer. Styret ble bedt om å jobbe videre med å konkretisere gruppeledernes oppgaver og ansvar.

7.     Innkomne forslag fra medlemmene

a)    Uniformer. Bør den blå genseren utgå? Det var ikke enighet om dette, og det ble bestemt at styret nedsetter en uniformskomité.

b)    Deltakelse i 17. maitoget ble drøftet. Det er vanskelig å si nei i år, siden vi har lovt oss bort til Slemdal skole. Saken tas opp igjen neste år.

c)     Lengre pause. Pausen er i dag på 10 minutter, og drøyes gjerne til 15.  Forslaget ble nedstemt.

d)   Sommerfesten 2015 legges til lørdag før Pershall-konserten. Forslaget ble nedstemt.

 

8.     Valg

Innstillingen fra valgkomiteen ble vedtatt ved akklamasjon,

herunder at Arrangementskomiteen selv velger sin leder. (I ettertid er Anne Britt Wines valgt som leder.)

 

Etter dette har Lystharmonikerne følgende tillitsvalgte frem til neste årsmøte i 2016: 

 

·         Styret

o   Leder: Ingvar Strøm

o   Nestleder/sekretær: Kristin Tunli

o   Kasserer: Reidar Bjørnerheim

o   Styremedlem notekomiteen: Harald Sundlo

o   Styremedlem turkomiteen: Stein Wines

o   Styremedlem arrangementskomiteen: Anne Brit Wines

·         Revisor: Stein Wines

·         Komiteer:

·         Musikk-/notekomiteen:

o   Harald Sundlo – Leder

o   Fridthjof Røer

o   Sissel Ravn

o   Nina Hansen - Obligatorisk plass

·         Turkomiteen:

o   Stein Wines – Leder

o   Lina Herstad

o   Sissel Ravn

o   Rolf Alsos

·         Arrangementskomiteen:

o   Anne Brit Wines – Leder (valgt av komiteen etter årsmøtet)

o   Hans Vaalund

o   Hans Christian Bjørkto

o   Kristin Vetleseter

·         Valgkomiteen:

o   Harald Lahn

o   Bjørn Hellum

·         Ansvarlig for lokalene på Slemdal skole: Bjørn Hellum

·         Ansvarlig for uniformene: Bjørn Henrik Enge

·         Markedsgruppen: Hans Chr. Bjørkto

·         Registrator og innpisker: Bjørn Hellum

·         Web-ansvarlig: Allesandro De Paoli

 

Referent: Kristin

 

 

Godkjent, Oslo 11.02.2015

 

____________________________________                    _________________________________________

Lina Herstad                                            Hans Vaalund