Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

Protokoll årsmøte 29. januar 2014


1. Konstituering Til stede: 22 medlemmer. Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det ble bemerket at dagsordenen er i henhold til vedtektene, men at vedtektene muligens er feil når det gjelder hva som legges fram til vedtak og til etterretning. Styret ser på dette. Ingvar ble valgt til møteleder. Mette ble valgt til referent. Harald S. og Anne Britt ble valgt til å underskrive protokollen.


2. Årsberetning Ingvar gikk gjennom hovedpunktene i årsberetningen: Lystharmonikerne har i alt 22 tillitsvalgte. Antall spilleoppdrag i 2013 var omtrent som vanlig. Årsmøtet påpekte at opplegget rundt Elmholt alle-spillingen ble litt uryddig. Årsmøtet ønsker at styret tar et fastere grep om denne spillingen, men det kan gjerne være en mindre gruppe også i fortsettelsen. Vi har ikke fått penger fra Skøyen skole for 17. mai-spillingen i fjor. Reidar sender regning til skolen. Korpsturen til Portugal var en flott opplevelse. Det sosiale er viktig for korpset, og styret takker Lillan, Harald, Anne Britt og Stein for sin gjestfrihet med sommerfest og julebord. Antall medlemmer er økt med to siden i fjor. Vi har 40 aktive medlemmer ved årsskiftet. En er sluttet (Knut) og tre begynt (Vibeke, Ivar og Tina). Lars er tilbake fra permisjon. Økonomien er generelt god. Planlagte arrangementer for 2014 følger samme mønster som tidligere. Hovseterhjemmet ønsker at vi kommer to ganger i året. Styret ser på muligheten for dette.
Bogstad gård ønsker at vi spiller der 1. juni, i forbindelse med grunnlovsjubileet.
Selv om dette er Kr. Himmelfartshelgen, bør vi satse på dette oppdraget og
oppfordre medlemmene til å stille opp.


Arrangementskomiteen vurderer muligheter for å arrangere en egen konsert i
Lystharmonikernes regi, evt. med innleide solister. Innspill fra årsmøtet: Satse på
lokale krefter, ha et opplegg som ikke blir for dyrt. Styret diskuterer dette videre.
Vi satser på å være med i Røa musikkfestuke i år, eventuelt også adventspilling på
Røa. Innspill fra årsmøtet: Skal vi ha en hel konsert i Røa kirke under
musikkfestuken, ikke bare delta som innslag i andres konsert? Styret ser på dette.
Konklusjon: 2013 var et godt år for Lystharmonikerne, både musikalsk og sosialt.
Nina har gjort en veldig god jobb for korpset.
Ingvar takket medlemmene for dugnadsarbeid i forbindelse med øvelser og
arrangementer og «Trøste og bære»-gjengen for deres innsats.


Vedtak: Årsberetningen ble vedtatt.


3. Regnskap for 2013
Jf. utsendt regnskap og budsjett.
Revisor har gjennomgått regnskapet og alle bilag og bekrefter at regnskapet er i
orden.
Inntektene fra kontingenter er omtrent som budsjettert. Vi er i god rute når det
gjelder innbetalinger.
Spilleoppdragstilskudd fra bydelene er omtrent som budsjettert og er en god
inntekt for oss.
Regnskapspostene for uniformer og Portugal-tur inneholder inntekter og utgifter
i samme post. Det skyldes opplegget for momskompensasjon. Regnskapsposten
for Portugal-tur er ca. 6 000 for lite, på grunn av en regning som ikke var betalt.
Det er nå ordnet opp i.
Notebudsjettet er overskredet grundig. Dette er gjort bevisst og har særlig
sammenheng med Portugal-turen. Instrumentbudsjettet er det ikke brukt noe
særlig av. Samme beløp avsettes for 2014.
Vi har et underskudd på driften på 13 000 i 2013, men likevel en god økonomisk
situasjon..


Vedtak: Regnskapet ble vedtatt


4. Budsjett 2014
Budsjettet forutsetter samme kontingent som nå og litt lavere inntekter fra
spilleoppdrag.
Dirigentlønnen er satt opp med 3000 kr pr. år. Seminarer er budsjettert å gå i null. Forslag: Det budsjetteres med høyere utgifter til seminar, kr 10 000. Dette ble enstemmig anbefalt av årsmøtet. Etter dette viser budsjettet et underskudd på kr 5 950. Noter er ført opp med mer enn i fjor, men mindre enn det vi faktisk brukte i fjor. Det er satt av 5 000 kr til innkjøp av ny kopimaskin/multifunksjonsprinter. Årsmøtet tok det justerte budsjettet til etterretning.


5. Fastsettelse av kontingenten Kontingenten er foreslått lagt fast for fjerde år på rad. Det var årsmøtet fornøyd med. Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag om at kontingenten i 2014 ligger fast på 2 500 kr pr. år.


6. Saker som legges fram av styret a) Navneendring I Brønnøysundregistrene mv. ligger vi inne som «Lystharmonikerne voksenkorps». Styret foreslår å endre det formelle navnet til «Lystharmonikerne». Vedtak: «Lystharmonikerne» ble vedtatt. b) Strategi framover Etter den årlige «medarbeidersamtalen» med Nina reiste Ingvar spørsmålet om vi skal ha en diskusjon og prosess med visjon, mål og strategi for korpset. Innspill på årsmøtet: Vi bør sette i gang en slik prosess, og Nina må være med. Vi må ta hensyn til at ambisjonsnivået hos medlemmene er forskjellig. Vedtak: Styret diskuterer hvordan prosessen kan legges opp og tar med i vurderingen de synspunktene som er kommet fram.


7. Valg Bjørn H. redegjorde for valgkomitéens innstilling:

Styret: Leder: Ingvar Strøm

Nestleder/sekretær: Kristin Tunli (ny)

Kasserer: Reidar Bjørnerheim

Styremedlem: Harald Sundlo, notekomitéen

Styremedlem: Stein Wines, turkomitéen

Styremedlem: Peter Nordby, arrangementskomitéen


Komitéer og enkeltpersoner:
Musikk/notekomité: Harald Sundlo, leder Fridthjof Røer Kalle Seip Nina Hansen (obligatorisk plass)

Arrangementskomité: Peter Nordby (leder) Anne Britt Wines Hans Vaalund Kristian Høyvik

Turkomité: Stein Wines (leder) Sissel Ravn Rolf Alsos
Lina Herstad


Valgkomité:
Harald Lahn Bjørn Hellum
Revisor: Henrik Seip

PR-rådgiver: Hans Chr. Bjørkto

Webredaktør: Håkon Seip

Ansvar for uniformene: Bjørn Henrik Enge (ny)

Fraværsregistrering: Bjørn Hellum
Ansvar for kontakt med Huseby kompetansesenter: Georg Nilsen


Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig godkjent med applaus Ingvar ønsket de nye innehavere av verv velkommen og takket de avtroppende for innsatsen. Mette fikk overrakt en hyggelig oppmerksomhet etter fire år som nestleder/sekretær.


Oslo, 8. februar 2014
Mette Korsbakken (referent) Harald Sundlo Anne Britt Wines
(sign) (sign) (sign)
Protokoll godkjent pr. e-post: