Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

Protokoll årsmøte 13. februar 2013

1. Konstituering

Til stede: 14 medlemmer.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Ingvar ble valgt til møteleder.

Mette ble valgt til referent.

Harald S. og Kalle ble valgt til å underskrive protokollen.


2. Årsberetning v/Ingvar

Ingvar gikk gjennom hovedpunktene i årsberetningen:

Lystharmonikerne hadde 14 spilleoppdrag i fjor. Det er litt færre enn året før, men da var det tur til Wien med oppdrag der. 11 av årets spillinger var gledelig nok betalte oppdrag.

Arrangementskomiteen og styret mener at «Jorden rundt»- og korpsfamiliekonserten var de mest vellykkede. Røa Lions var veldig fornøyde med vår innsats på kirkekonserten deres, og vi fikk uventet honorar.

Det sosiale er viktig for korpset, og styret takker Lillan, Harald, Anne Britt og Stein for sin gjestfrihet med sommerfest og julebord.

Medlemssituasjonen er stabil. Vi har 38 aktive medlemmer ved årsskiftet, det samme som i fjor. En er sluttet (Siegmund) og en begynt (Kristin Tø.)

Økonomien er god.

Konklusjon: 2012 var et godt år for Lystharmonikerne, både musikalsk, sosialt og økonomisk. Vi har hatt et høyt aktivitetsnivå, noe styret mener er viktig. Nina har gjort en veldig god jobb for korpset, både musikalsk og med arrangementer vi har hatt.

Takk til medlemmene for dugnadsarbeid i forbindelse med øvelser og arrangementer, og takk til «Trøste og bære»-gjengen for deres innsats.

Vedtak: Årsberetningen ble vedtatt med applaus.


3. Regnskap for 2012 v/Truls

Jf. utsendt regnskap og budsjett.

 Inntekter fra spilleoppdrag er gått litt ned, men støtte fra kommunen og bydelene er gått opp. Vi har fått mindre støtte til voksenopplæring enn i fjor. Det skyldes trolig en feil, og Ingvar har meldt fra om det. Posten for husleie er høy fordi vi hadde utestående fra året før. Posten PR-materiale omfatter roll-ups, grasrotkort og utgifter til hjemmeside. Utgifter til arrangementer er først og fremst innkjøp til familiekorpskonserten og julekonserten i Voksen kirke. Posten Feilutbetaling 20 000 er feil utbegalt lønn til Nina. Det er ordnet opp i og tilbakeført.

Revisor har gjennomgått regnskapet og alle bilag og bekrefter at regnskapet er i orden.

Korpset har en bra økonomi.

Vedtak: Regnskapet ble vedtatt


4. Budsjett 2013 v/Truls

Budsjettet forutsetter omtrent samme aktivitetsnivå som i fjor. Dirigentlønnen er satt opp med kr 3000 pr. år.

Forklaring til beregning av momskompensasjon: Den regnes ut sjablonmessig etter størrelsen på utgiftene året før.

Årsmøtet tok budsjettet til etterretning.

Til orientering: På forrige årsmøte ble det foreslått at styret skulle undersøke om vi kunne få lavere bankgebyrer andre steder. Det er ikke gjort, fordi vi nå har gebyrer lik null.


5. Fastsettelse av kontingenten

Kontingenten er foreslått lagt fast for tredje år på rad. Det var årsmøtet fornøyd med.

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag om at kontingenten i 2013 ligger fast på 2500 kr pr. år.


6. Saker som legges fram av styret

a) Venneforening for Lystharmonikerne

Styret har diskutert muligheten for å opprette støttemedlemskap og/eller venneforening og la dette fram for årsmøte for å lodde stemningen. Hensikten med en venneforening måtte være å etablere en kontaktflate som kunne brukes i markedsføringen utad både for å gjøre Lystharmonikerne bedre kjent innenfor lokalmiljøet og som kanal for å spre invitasjoner og oppslag om våre arrangement. Styret foreslo at det settes ned en arbeidsgruppe som skal vurdere spørsmålet og eventuelt utarbeide et forslag til nærmere detaljer.

 Ingvar redegjorde for styrets forslag.

Årsmøtet stilte spørsmål om dette ville medføre mye ekstraarbeid for styret og/eller andre.

Vedtak: Lystharmonikerne oppretter ikke venneforening.

b) Øvelser i og nær opptil skoleferier og helligdager

Det har i den senere tid vært noe usikkerhet om hvilke onsdager vi skal ha øvelse nær opptil bevegelige helligdager og i forbindelse med skoleferiene. Styret ønsker å etablere en fast praksis og foreslo et opplegg som årsmøtet diskuterte. Årsmøtets konklusjon ble: (stemmetall i parentes):

Vedtak:

- Sommerferie (ikke øvelser) fra 15. juni til skolestart i august (enstemmig)

- Juleferie (ikke øvelser) fra 15. desember til første onsdag etter 1. januar (enstemmig)

- Ikke øvelse i påskeuken (enstemmig)

- Ikke øvelse 16. mai (enstemmig)

- Ikke øvelse onsdag før Kr. Himmelfartsdag (mot 5 stemmer)

- Øvelse i skolens vinterferie og høstferie, fra og med 2014. Styret sjekker dette med Nina og Blindeskolen. (mot 3 stemmer)

- Øvelse onsdag før 1. mai, hvis 1. mai faller på en torsdag (mot 5 stemmer)

c) Spilleoppdrag i 2013

Seminar på Huseby – trolig 20. april eller 27.april

Spilling for Skøyen skole 17. mai

Spilling på Smestadhjemmet 5. juni kl 18.00

Veterankorpskonsert - trolig 9. juni

Spilling i Studenterlunden - trolig 12. juni

Sommeravslutning trolig 12. juni

Seminar i september - dato ikke fastsatt

Korpstur 27. september

Spilling på 50-årsdag i november – dato ikke fastsatt

Spilling på Smestadhjemmet 16. oktober kl 18.00

Spilling på Hovseterhjemmet 27. november kl 18.00

Kirkekonsert i Røa kirke – dato ikke fastsatt

Adventsspilling i Elmholt allé – trolig 1. desember

Kirkekonsert sammen med Lions – trolig 12. desember

Juleavslutning - dato ikke fastsatt

Årsmøtet stilte seg tvilende til at hele korpset skal spille på adventspilling, men foreslo at vi kan være behjelpelig med å rekruttere en gruppe på 6 -8 musikere som kan øve inn de aktuelle stykkene for seg selv.


7. Innkomne forslag fra medlemmene

Uformelt ekstraantrekk, forslag fra Lillan:

Styret har mottatt forslag fra Lillan om å gå til anskaffelse av en t-skjorte eller noe tilsvarende i en fresk farge, f.eks. turkis. Den kan i så fall brukes ved mer uformelle spilleoppdrag, gjerne utendørs, gjerne på Portugalturen eller ved andre passende anledninger hvor korpset opptrer samlet.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Fargevalget anses som et eksempel som ikke er spikret. Årsmøtet foreslo at Lillan og Kristin Tu. ser på mulighetene og kommer med et forslag til styret.


8. Valg

Bjørn H. redegjorde for valgkomitéens innstilling:

Styret:

Leder:                       Ingvar Strøm

Nestleder/sekretær: Mette Korsbakken

Kasserer:                   Reidar Bjørnerheim (ny)

Styremedlem:           Harald Sundlo (ny), notekomitéen

Styremedlem:           Stein Wines, turkomitéen

Styremedlem: Peter Nordby, arrangementskomitéen

Komitéer og enkeltpersoner:
Musikk/notekomité:

Harald Sundlo (ny leder)

Fridthjof Røer

Kalle Seip (ny)

Nina Hansen (obligatorisk plass)

Arrangementskomité:

Peter Nordby (leder)

Anne Britt Wines

Hans Vaalund

Kristian Høyvik

Turkomité:

Stein Wines (leder)

Sissel Ravn

Rolf Alsos

Lina Herstad


Valgkomité:

Harald Lahn

Bjørn Hellum


Revisor: Henrik Seip (ny)

PR-rådgiver: Hans Chr. Bjørkto

Webredaktør: Håkon Seip

Ansvar for uniformene: Lillan Håve Lahn

Fraværsregistrering: Bjørn Hellum

Ansvar for kontakt med Huseby kompetansesenter: Georg Nilsen

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig godkjent med applaus

Ingvar ønsket de nye innehavere av verv velkommen og takket de avtroppende for innsatsen.


Oslo, 2. mars 2013

Referent: Mette Korsbakken

Protokoll godkjent pr. e-post av Kalle Seip og Harald R Sundlo