Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

Protokoll årsmøte 8. februar 2012

 

 

 1. Konstituering
  Til stede: 19 medlemmer.

  Vedtak:
  Innkalling og dagsorden ble godkjent
  Ingvar ble valgt til møteleder.
  Mette ble valgt til referent
  Lina og Bjørn Henrik ble valgt til å underskrive protokollen.

 2. Årsberetning v/Ingvar
  Ingvar gikk gjennom hovedpunktene i årsberetningen:

  Tillitsverv:
  Nytt av året er at Bjørn Hellum er oppført som ansvarlig for fraværslister.  PR-gruppen har gjort en meget god jobb, og deres oppdrag er nå fullført.
  Hans Chr. går over i en rolle som PR-rådgiver for styret.

  Antall konserter og spilleoppdrag  2011 var rekordhøyt (18), derav mange betalte oppdrag. Wien-turen var et høydepunkt. Tjøme-seminaret ble også framhevet som en suksess med godt frammøte.
  En gruppe på 8 fra Lystharmonikerne deltok i barnehagespilling 16. mai. Det må også betegnes som en suksess og høstet ros og beundrende barneblikk.

  Applaus til Anne Britt og Stein for sin gjestfrihet med sommerfest og julebord.

  Medlemssituasjonen er stabil, 38 aktive medlemmer ved årsskiftet.
  Korrigering: Det er 7 på trompet, ikke 6. Styret korrigerer i den endelige årsberetningen.

  Konklusjon: 2011 var et meget godt år for Lystharmonikerne, både musikalsk, sosialt og økonomisk. Ninas gode jobbing med korpset er framhevet i årsmeldingen og ble også nevnt på årsmøtet. Det er også grunn til å rose den omfattende dugnadsånden i korpset, der mange er engasjert i tillitsverv på en eller annen måte.

  Vedtak: Årsberetningen ble vedtatt med applaus.

 3. Regnskap for 2011 v/Truls
  Jf. utsendt regnskap og budsjett.

  Revisor har gjennomgått regnskapet og alle bilag og bekrefter at regnskapet er i orden.
  Korpset har en bra økonomi, og den ble ytterligere styrket i 2011.

  Noen utdypinger av enkelte poster:

  Vi har hatt ca. 30 000 mer i inntekter enn budsjettert. Det skyldes bl.a. økt antall spilleoppdrag og momskompensasjon.
  Utgiftene ligger nær opptil budsjettet, hvis vi tar hensyn til skyldig husleie.

  Stein foreslo at fjorårets balanse også bør stå i regnskapsoversikten. Styret noterte seg dette.

  Vi har konto i Postbanken.  Styret sjekker om det er andre banker som har bedre betingelser.

  Vedtak: Regnskapet ble godkjent med applaus.

 4. Budsjett 2011 v/Truls
  Dirigentlønnen er satt opp med kr 3000.
  Spilleinntekter er satt noe lavere enn i fjor.
   
  Forklaring til beregning av momskompensasjon. Den regnes ut sjablonmessig etter størrelsen på utgiftene året før.

  Årsmøtet stilte seg positivt til budsjettet for 2011 og tok det til etterretning.

 5. Fastsettelse av kontingenten

  Vedtak:
  Årsmøtet vedtok styrets forslag om at kontingenten i 2011 ligger fast på 2500 kr pr. år.

 6. Saker som legges fram av styret
   
  Planer framover:
  - Vi har 15-årsjubileum i år, styret ser på mulige tiltak
  - Sykehjemsspillinger
  - Seminar for oss selv etter påske
  - Mulig spilleoppdrag på Røa torg lørdag 28.4 kl. 11.
  - Veterankorpskonsert, vi regner med at det blir på forsommeren som vanlig. (Etter årsmøtet er det kommet invitasjon, konserten holdes søndag 10. juni)
  - Studenterlunden, 13. juni er avtalt.
  - Spilling på Røa eldresenter (som skulle vært i april) flyttet til høsten, foreløpig dato 27. september
  - Konsert i Pershallen med 2-3 skolekorps 28.10. Vi er arrangør og har sendt ut invitasjoner. Forslag om at vi markerer jubileet vårt på det arrangementet.
  - Vi tar sikte på kirkekonsert med SAS i desember og adventspilling i Elmholt alle.
  - Tur i 2013: Tilbud fra arrangøren av en oktoberfest nord for Barcelona vurderes av turkomiteen.
  Årsmøtet tok planene til etterretning.

 7. Innkomne forslag fra medlemmene
  Ingen forslag

 8. Valg
  Valgkomitéens innstilling:

  Styret:
  Leder:                                             Ingvar Strøm 
  Nestleder/sekretær:               Mette Korsbakken
  Kasserer:                                      Truls Bastiansen
  Styremedlem:                            Gro Høyvik, notekomitéen
  Styremedlem:                            Stein Wines (ny), turkomitéen
  Styremedlem:                            Peter Nordby (ny), arrangementskomitéen


  Komitéer og enkeltpersoner:


Musikk/notekomité:
Gro Høyvik (leder)
Fridthjof Røer
Harald Sundlo
Nina Hansen (obligatorisk plass)

Arrangementskomité:
Peter Nordby (leder)
Anne Britt Wines
Hans Vaalund
Kristian Høyvik

Turkomité:
Stein Wines (leder)
Sissel Ravn
Rolf Alsos

Lina Herstad

 

 

 

Valgkomité:

Harald Lahn
Bjørn Hellum

 

Revisor: Reidar Bjørnerheim

PR-rådgiver: Hans Chr. Bjørkto

Webredaktør: Håkon Seip

Ansvar for uniformene: Lillan Håve Lahn

Fraværsregistrering: Bjørn Hellum

 

Ansvar for kontakt med Huseby kompetansesenter: Georg Nilsen

 

 


Vedtak:
Valgkomitéens innstilling ble enstemmig godkjent med applaus

Ingvar ønsket de nye innehavere av verv velkommen og takket de avtroppende for innsatsen.


Oslo, 24. februar 2012
Referent: Mette Korsbakken
Protokoll godkjent pr. e-post av Lina Herstad og Bjørn-Henrik Enge,