Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

Protokoll årsmøte 9. februar 2011


1. Konstituering
Til stede: 23 medlemmer.
Vedtak:
Innkalling og agenda ble godkjent
Ingvar ble valgt til møteleder.
Mette ble valg til referent
Lillan og Morten K. ble valgt til å underskrive protokollen.


 

2. Årsmelding v/Ingvar
Ingvar gikk gjennom hovedpunktene i årsberetningen.
Konklusjon: Alt i alt må 2010 karakteriseres som et meget godt år for
Lystharmonikerne, både musikalsk og sosialt. Ninas gode jobbing med
korpset er framhevet i årsmeldingen og ble også nevnt på årsmøtet.
Ingvar framhevet Lillan og Morten K.s innsats under Kulturhusfesten, og
dessuten det store arbeidet Fridthjof har gjort med noter og Håkon med
hjemmesider og videoer. Prosjektgruppen for Kulturhusfesten returnerte
rosen ved å påpeke Ingvars kjempeinnsats med arrangementet.
 

Korrigeres i årsberetningen: Sykehjemsspilling 16. juni ble avlyst.
Vedtak: Årsberetningen ble vedtatt med applaus.
 

3. Regnskap for 2010 og budsjett 2011 v/Truls
Jf. utsendt regnskap og budsjett.
Regnskapet er revidert og funnet i orden, påtegning fra revisor.
Korpset har en bra økonomi, ble styrket i 2010.
Noen utdypinger av enkelte poster:

 
Inntekter:
Kontingenter: Litt mindre enn forventet, budsjetterte med 40 medlemmer.
Kulturhusfesten gikk i netto overskudd på drøyt 10 000.
Støtte fra Ullern og Vestre Aker gjelder spilling på sykehjemmene.
Støtte fra Oslo Musikkråd gjelder spilling i Studenterlunden og Pershallen.


Utgifter:
Korpsnett – utgiftene her er mindre enn de inntektene vi får som følge av
medlemskapet (voksenopplæringsstøtte) selv medregnet forsikringspremie for
instrumenter og medlemmer.
2010 var første året med ny dirigent på ordinære vilkår. Det er positivt at korpset
nå har en ”hvit” økonomi.

Spørsmål: Bør vi søke momskompensasjon gjennom Korpsnett? Styret sjekker.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent.


4. Budsjett 2011 v/Truls
Dirigentlønnen er satt opp med kr 5000.
Spilleinntekter er relativt beskjedent budsjettert.
Husleie: Det har vært undersøkt om det finnes alternative (billigere)
akseptable lokaler, men uten hell.
Utgifter til reise Wien er flybillett og hotell for Nina.
Spørsmål og innspill:
Det var en kort diskusjon om de budsjetterte utgifter til Wien-turen for
dirigenten er tilstrekkelig. Konklusjon: Budsjettposten blir stående som den
er.
Hans Christian gir styret info om legater som deler ut penger til kulturformål.
Styret ser på muligheten for å få inn mer penger via Grasrotandelen.
Årsmøtet stilte seg positivt til budsjettet for 2011 og tok det til etterretning.
5. Fastsettelse av kontingenten
Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag om at kontingenten i 2011 ligger fast
på 2500 kr.


6. Saker som legges fram av styret
Ingvar gikk gjennom hovedpunktene i medlemsundersøkelsen.
Konklusjon: Medlemmene gir sin tilslutning til dagens drift av korpset.
Rangeringen av stykkene vi har spilt: Vi overlater til notekomité og dirigent å
se på detaljene i dette og vurdere eventuelle konsekvenser for framtidig
repertoar.
Undersøkelsen viser at medlemmene er villige til å høyne standarden, jf. svar
på spørsmål 7 om hvordan øvelsen legges opp.
Det er gjennomført en ekstra undersøkelse om tidspunkt for øvelsen. Den
viser at flertallet ønsker å ha det som i dag, kl. 19.45 til 22.
Vedtak: Øvelsestidspunkt som i dag som foreslått fra styret fikk tilslutning
fra årsmøtet.
Flere påpekte også at vi bør innskjerpe at vi starter presis, har pause 20.45 til
21 og slutter presis kl. 22.
Kristian forklarte hvorfor han og Gro kommer på øvelsen kl. 21 (spiller i SAS-korpset).


7. Planer inneværende år
Ski-VM i mars
Spilling på Hovseterhjemmet i februar og Smestadhjemmet på forsommeren.
Seminar eller utvidet øvelse m. Wien-program
Familiedag på Bogstad i mai.
Studenterlunden + sommerfest i juni.
Veterankonsert Pershallen i juni (antar vi)
Seminar på Tjøme i august.
Eventuell en konsert i forkant av Wien-turen, i september
Wien-tur i september.


 

8. Innkomne forslag fra medlemmene
Ingen forslag


9. Valg
Valgkomitéens innstilling: 


Styret:

Leder: Ingvar Strøm

Nestleder/sekretær: Mette Korsbakken

Kasserer: Truls Bastiansen

Styremedlem: Gro Høyvik , musikk/notekomitéen

Styremedlem: Ellen Heggelund, turkomitéen

Styremedlem: Anne Britt Wines (ny), arrangementskomitéen

 

Komitéer og enkeltpersoner:

Musikk/notekomité:

Gro Høyvik (leder)

Fridthjof Røer

Harald Sundlo (ny)

Nina Hansen (obligatorisk plass)

 

Arrangementskomité:

Anne Britt Wines (leder)

Hans Vaalund (ny)

Kristian Høyvik (ny)

Peter Nordby

 

Turkomité:

Ellen Heggelund (leder)

Siegmund Korn

Sissel Ravn

Stein Wines

Rolf Alsos

 

Revisor: Reidar Bjørnerheim

 

Valgkomité:

Harald Lahn

Bjørn Hellum

 

Markedsgruppe:

Hans Chr. Bjørkto

Bjørn Hellum

Håkon Seip

 

Webredaktør: Håkon Seip

 

Ansvar for uniformene:

Lillan Håve Lahn (ny)

 

Ansvar for kontakt med
blindeskolen: Georg Nilsen


Vedtak:
Valgkomitéens innstilling ble enstemmig godkjent.

 

Ingvar ønsket de nye innehavere av verv velkommen og takket de avtroppende
for innsatsen.

 

 

Oslo, 20. februar 2011 
Referent: Mette 
Protokoll godkjent pr. e-post 25. og 27.2. 2011 
Morten Kolstad (sign) Lillan Håve Lahn (sign)