Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

Protokoll fra årsmøtet 27. januar 2010

 

Protokoll

fra årsmøte 27. januar 2010

 

Møtet ble avholdt på Blindeskolen. Tilstede: 21 medlemmer (fra starten)

 

 1. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda ble godkjent.

Det ble litt fram og tilbake om hva som var korrekt ordbruk innledningsvis. Ingvar ble valgt som møteleder, Lillan valgt som referent.

Til å underskrive protokollen ble Per og Håkon valgt.

 

 1. Årsberetning v/Ingvar

Revisor er uteglemt fra oppstillingen på side 1.

Det ble et par kommentarer på Ingvars språkbruk rundt Tores avgang. ”Tore kastet inn håndkle”. Dette er kanskje en ikke en passende formulering i denne sammenheng. Videre, i 5. avsnitt på side 2 der notekomiteens arbeid omtales strykes siste del av siste setning. (etter ”ikke minst for å skape en ny basis for den nye dirigenten.”) Disse 3 forhold retter Ingvar opp og ny årsmelding sendes ut sammen med dette referatet.

 

Oppsummering av årsmeldingen. Vi har fått ny dirigent, og vi har meldt oss inn i Korpsnett og i den forbindelse gått fra svart til hvit økonomi. Vi har fått mange nye medlemmer, og mistet ett (Knut Bjelde). Vi har hatt et samarbeid med Åsen Blåsen som kan bli spennende, i oktober hadde vi en flott tur, og generelt har vi dette året hatt en klar nivåheving. Vi er pr i dag 39 aktive medlemmer. Kjempebra!

 

Vi har fått økte kostnader som skyldes ny dirigent og at vi fra januar 2010 må  betale leie for lokalene vi bruker.

 

Når det gjelder komiteene har det vært store arrangementer for arr komiteen, vi har hatt en flott korpstur i regi av turkomiteen, og det har vært mye jobb i notekomiteen.

 

Geo har vært vår kontaktperson mot Blindeskolen, Kristin har hatt ansvar for  uniformene, og Bjørn har ført oppropslister hver uke (til Korpsnett).

 

Nina ble valgt som ny dirigent etter at medlemmene hadde sagt sin mening (etter mye forarbeid og etter at 2 kandidater hadde prøvedirigert for oss).   

 

Korpset trenger mer inntekter – og det er enighet om at vi må ha flere spilleoppdrag. Alle har et ansvar til å bidra til dette, ikke nødvendigvis bare arrangementskomiteen. Et forslag er at korpset ”selges”, man kan ringe rundt til firmaer for å skaffe oppdrag. Også åremålsdager er et marked vi kan rette oss mot.

 

Repertoaret må tilpasses ”festlig” spilling, enkelte mener det kan bli litt mye ”konsertstykker”. Kanskje er det mulig å skaffe sponsorer? Stille opp på deres arrangementer.

 

Styrets møte med Nina i høst: Nina mener vi bør kunne ha 2-4 konserter i året. Lokalpressen kan inviteres til å være tilstede på konserter. Forslag fra Nina om at vi må finne ”vårt konsept” som kan være Lystharmonikernes ”profil”.

F eks samarbeide med noen som trekker mer publikum, som f eks barnekor (førjulskonsert?), Torshov musikkorps (et korps for psykisk utviklingshemmede) eller andre. Det var stemning for at alle sender et forslag om en inntektsbringende aktivitet til styret som igjen tar dette med arr komiteen.

Dette kan innebære mye jobb - er vi villige til dette?

 

Styret bør gjennomgå de ulike komitemandatene, kanskje disse bør formuleres noe annerledes – oppdateres.

 

Som en konklusjon på dette punktet; årsberetningen var fyldig og bra!

 

 1. Planer for 2010 v/Ingvar

Foran fjoråret og på årsmøtet ble det snakket mye om planer, da var det mye som skulle skje, og mye som er gjennomført i løpet av året. I forkant av 2010 har det vært lite snakk om planer for året som kommer.

 

Notekomiteen jobber for tiden med notedugnad for å få oversikt over alle notesett og forøvrig orden i arkivet. Komiteen har et nært samarbeid med Nina. Nina har vetorett på hva vi skal spille. Det er lov for alle å komme med innspill. Meninger må komme frem, via notekomiteen, ved håndsopprekking eller direkte kontakt med Nina eller styret. Vi bør alltid ha et underholdningsrepertoar som kan spilles ute.

 

Arr komiteen: Vi skal spille for tannlegeforeningens 100 års jubileum utpå høsten. Ellers: Sykehjemspilling, 17.mai, Paviljongen.

 

Turkomiteen: Sannsynligheten for at vi reiser til Wien i 2011 er stor, men dette skal tas opp med medlemmene i løpet av kort tid.

 

 1. Regnskap for 2009 v/Truls

Vi har fått litt mer inntekter enn budsjett (flere medlemmer - kontingent). Inntekter fra spilleoppdrag mindre enn budsjett. Utgifter: Dirigent har nå fast lønn. Vi har brukt litt mindre på noter, likeså på instrumenter. Arrangementer omtrent som budsjett. Alt av utestående kontingenter er nå betalt. Kun 2 spilleoppdrag (17.mai og Elmholt) er utestående. I tillegg blir voksenopplæringsstøtte og Oslo Musikkråds støtte til konserten i Paviljongen først utbetalt i 2010. Regnskapet er revidert av Reidar.

 

5.   Budsjett for 2010 v/Truls

I budsjett har vi satt som forutsetning at vi øker kontingenten til 2.500,- i året.

Kommentarer til budsjett? VO midler: Hvorfor ikke mer? Det vi søkte om i høst utbetales året etter.

 

(Merknad: Ingvar har etter årsmøtet vært i kontakt med Oslo Musikkråd som formidler støttekontakten til Oslo Kommune. I motsetning til hva som ble sagt på årsmøtet er det et halvt års etterslep, ikke et helt år.  Det innebærer at vi i 2010 får utbetalt støtte både for høsten 2009 og våren 2010. Det betyr at det i budsjettet for 2010 kan påregnes ca kr 5000 mer på inntektssiden. Samtidig er budsjettet basert på 40 aktive medlemmer, noe som i alle fall er 1 mer enn det vi nå har etter at Knut Bj har sluttet. Etter referentens vurdering kan usikkerhet om medlemssituasjonen tilsi at budsjettets totale inntektsanslag kan beholdes slik det ble fremlagt for årsmøtet.)   

 

Konserten på forsommeren for Blindeskolen spiller vi gratis, som en gest. (vi betalte ikke noe for å låne blindeskolen til seminar og fest hele lørdag)

 

Styret vil sjekke hvorvidt Blindeskolen er en ”offentlig undervisningsinstitusjon”, med tanke på at vi nå betaler husleie. (korps organisert i Korpsnett eller NMF har  krav på gratis lokaler i ”offentlige undervisningsinstitusjoner”)

 

6    Forslag fra styret: Øking av kontingent til kr 1.250,- pr semester

I dette beløpet ligger at samtlige medlemmer er forsikret i henhold til Korpsnetts regler, også med instrument. (for interesserte, sjekk Korpsnett.no) Forslaget ble vedtatt.

 

7.   Innkomne forslag

Det forelå ingen innkomne forslag

 

8.   Valg v/Harald L

 

Valgkomiteens innstilling:

 

Styret:

Leder:                                  Ingvar Strøm                  

Nestleder/sekretær:     Mette Korsbakken         (NY) Lillan vikar frem til

våren/sommeren 2010

Kasserer:                            Truls Bastiansen            

Styremedlem:                 Gro Høyvik                      (NY, notekomiteen)

Styremedlem:                 Ellen Heggelund             (turkomiteen)

Styremedlem:                 Morten Kolstad               (NY, arrangementskomiteen)

 

Komiteer:

 

Notekomiteen:                                                                Arrangementskomiteen:

Gro Høyvik (NY)                                                        Morten Kolstad (NY som leder)

Fridthjof Røer                                                                 Anne Britt Wines

Lars Bjønnæs   (NY, 1 år)                                          Kristin Tunli

Nina Hansen                                                                    Peter Nordby

 

Turkomiteen:                                                                  Valgkomiteen:

Ellen Heggelund                                                        Harald Lahn

Siegmund Korn                                                              Bjørn Hellum (NY)

Sissel Ravn

Stein Wines

Rolf Alsos (NY)

 

Revisor:                                                                             Reidar Bjørnerheim

Ansvarlig for kontakten med blindeskolen:      Georg Nielsen

Ansvarlig for uniformene:                                         Kristin Tunli

 

Ingvar takket av de medlemmer som nå gikk ut av sine verv. Spesiell takk ble rettet til Svein som hadde arbeidet utrettelig med noter og arrangementer i alle år. Lillan fortsetter som vikar for Mette som nestleder/sekretær noen måneder fremover, hennes avgang fra styret vil bli markert senere. Også Anne Britt og Mette ble takket for deres innsats som komiteledere for hhv arrangement- og notekomiteen, det samme ble Truls som nå gikk ut av valgkomiteen. Endelig ble alle nyvalgte tillitspersoner ønsket velkommen og lykke til i sine nye verv.

 

9.   Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

 

 

Referent: Lillan

 

Oslo, 29. januar 2010

 

 

Per Varstad (sign)            Håkon Seip (sign)

 

 

 

Fra:         Haakon Seip <haa-sei@online.no>

Emne: SV: referat

Dato: 30. januar 2010 02.52.11 GMT+01.00

Til:      Lillan og Harald Lahn halahn@online.no

 

Hei Lillan

Referatet er lest og godkjent.

Mvh Håkon I Bangkok

 

 

 

Fra:         Per Varstad <per.varstad@getmail.no>

Emne: Godkjennelse av referat fra Årsmøte

Dato: 9. februar 2010 18.15.38 GMT+01.00

Til:      Lillan og Harald Lahn halahn@online.no

 

Lillan,

Jeg godkjenner referatet fra Årsmøte da det reflekterer det som ble sagt og diskutert. 

Hilsen

Per

 

 

Innkalling til årsmøte 2010

 1. Innkalling årsmøte i Lystharmonikerne onsdag 27.januar 2010 kl 18.30

 

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

 1. Årsmelding v / Ingvar

 

 1. Planer for 2010 v / Ingvar

 

 1. Regnskap for 2009 v / Truls

 

 1. Budsjett for 2010 v / Truls

 

 1. Forslag fra styret: Øking av Kontingent til kr 1.250, - pr semester Grunnet Økte kostnader med ny dirigent, samt at vi fra 2010 også betaler husleie på Blindeskolen.

 

 1. Innkomne forslag (NB Forslag må være styret v / Lillan i hende innen 21.01.10

 

 1. Valg v / Harald L

 

 1. Eventuelt

 

Sakspapirer vil bli ettersendt.

Vi regner med at møtet vil vare til ca kl 20.00.

Deretter tar vi en kaffe-og kakepause før vi spiller i ett frem til kl 22.00.

 

For styret,

Lillan

14.01.2009