Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

Årsberetning 2013

1. Tillitsvalgte i Lystharmonikerne i 2013

 

 1. Styret
  Leder:                                     Ingvar Strøm
  Nestleder/sekretær:   Mette Korsbakken
  Kasserer:                  Reidar Bjørnerheim
  Styremedlem:            Harald Sundlo, notekomitéen
  Styremedlem:            Stein Wines, turkomitéen
  Styremedlem:            Peter Nordby, arrangementskomitéen 1. Komiteer og enkeltpersoner:

Musikk/notekomité:
Harald Sundlo (leder)
Fridthjof Røer
Kalle Seip
Nina Hansen (obligatorisk plass)

Arrangementskomité:
Peter Nordby (leder)
Anne Britt Wines
Hans Vaalund
Kristian Høyvik

Turkomité:
Stein Wines (leder)
Sissel Ravn
Rolf Alsos

Lina Herstad

 

Valgkomité:

Harald Lahn
Bjørn Hellum

 

Revisor: Henrik Seip

PR-rådgiver: Hans Chr. Bjørkto

Webredaktør: Håkon Seip

Ansvar for uniformene: Lillan Håve Lahn

Fraværsregistrering: Bjørn Hellum

 

Ansvar for kontakt med Huseby kompetansesenter: Georg Nilsen


2. Nærmere om aktiviteten i styret og komiteene                                                                     

Det ble i 2013 avholdt 8 styremøter, 4 på våren, og 4 på høsten. Det er ett flere enn i de senere år. Av større oppgaver dette året kan særlig nevnes planlegging, forberedelser og gjennomføring av korpsturen til Portugal i september med tilhørende konserter. Her har særlig turkomiteen jobbet iherdig over lang tid. Notekomiteen har i samarbeid med Nina kommet med mange nye noter. Mens arrangementskomiteen har hatt nok et aktivt år ,der antall konserter og spilleoppdrag lå på et høyt nivå, om enn noe færre enn året før hvis Portugalkonsertene ikke telles med.

 

3. Spilleoppdrag

I løpet av 2013 har vi hatt følgende spilleoppdrag:

17.mai            Barnetoget i byen for Skøyen skole (betalt oppdrag)

5.juni              Smestadhjemmet (støtte fra bydel Ullern)       

9. juni             Veterankorpskonsert på Persbråten vgs

12.juni            Paviljongen i Studenterlunden (støtte fra Oslo Musikkråd)

28.september Portugal, formiddagskonsert på hotellet i Estoril

28..september Portugal, felleskonsert med SMUP i Parede

29.september  Portugal, slottskonsert i Sintra

16.oktober      Smestadhjemmet (støtte fra bydel Ullern)

23.oktober      Deltakelse i familiekonsert i  Røa kirke (støtte fra Oslo Musikkråd)

23.november  50-årsdag på Lillestrøm (betalt oppdrag)

27.november  Hovseterhjemmet (støtte fra Vestre Aker bydel)

30.november  Fakkeltog/julegranspilling Røa kirke (støtte fra Oslo musikkråd)

1.desember     Adventspilling Elmholt alle (betalt oppdrag)

 

4. Nærmere om spilleoppdragene

Året 2013 bød som tidligere år på en blanding av tradisjonsbundne spilleoppdrag og noen nye opplevelser, ikke minst på korpsturen til Portugal i september. Vi hadde tre sykehjemskonserter. Disse gir oss gode inntekter fra bydelene og samtidig en god følelse ved å kunne bidra til en hyggelig stund for eldre og syke i lokalmiljøet..

17.mai for Skøyen skole i barnetoget var som vanlig blott til lyst og glede, og været var lenge pent inntil skybruddet satte inn foran slottet!. Paviljongkonserten i Studenterlunden i juni er også blitt en tradisjon, og igjen bidro fint vær til at både forbispaserende og kafepublikum koste seg sammen med oss.

Veterankorpskonserten er nå permanent lagt til kantina på Persbråten vgs, som fungerer meget bra for slike større samlinger. Både Lystharmonikerne og de fleste andre korpsene presenterte variert musikk av stadig bedre kvalitet i tråd med tendens fra de senere år.

Høstens store begivenhet var naturligvis korpsturen til Portugal i slutten av september. 55 glade lystharmonikere med samboere/ektefeller var med. Etter måneder med strålende vær fikk vi utrolig nok for det meste tåke og regn. Dermed måtte hovedkonserten i Lisboa avlyses. Men innekonserten lørdag på hotellet i Estoril ble en fin oppvarming foran felleskonserten med Sociedade Musical Uniao Paradense samme kveld – ute i oppholdsvær! Søndagens utflukt til Sintra ble en flott, om enn våt, fornøyelse. Konserten i borggården på slottet oppe i tåkefjellet ble en riktig fin musikalsk opptreden med uvanlig god akustikk, men med heller få og gjennomvåte publikummere.

Betalt spilling og burtsdager er alltid en fin kombinasjon, så også på en lørdag ettermiddag på Lillestrøm mot slutten av november. Et lødig repertoar tilpasset 50-årsjubilantens interesse for jazzrytmer ble selv med en noe tynn besetning fremført med stil og til glede og hygge også for oss som var der.

Lokal tilhørighet og god kontakt med Røa kirke er en annen suksessoppskrift for Lystharmonikerne. Som en del av Røa Musikkfestuke i slutten av oktober ble det avholdt en familiekonsert i Røa kirke med en rekke lokale kor, samt Lystharmonikerne som avsluttet for en fullsatt kirke med stemningsfulle stykker som høstet god kritikk av arrangører og andre forståsegpåere.

Kanskje var det grunnen til at vi ble invitert til å spille i den første adventshelgen foran i fakkeltoget fra Røa torg og ved julegranspillingen utenfor kirken. O jul med din glede ble nok noe ensidig som eneste togmarsj, men arrangementet ble nok en lokal suksess for Lystharmonikerne. I tillegg fulgte et ti-tall entusiaster opp dagen derpå med å lage stemning ved adventsamlingen i Elmholt alle, og angivelig minst like bra som et større korps i tidligere år.

5. Seminarer og sosiale tilstelninger

Vi hadde to seminarer i løpet av året, begge på Blindeskolen. Det første i april var konsentrert om repertoaret for kommende spilleoppdrag, og da særlig med tanke på Porugalturen. Nina var som vanlig både høyt og lavt og maktet å gi oss både teknisk og musikalsk påfyll. Uten innleide instruktører utenfra ble det et billig seminar, men ikke desto mindre svært utbytterikt for hver enkelt av oss.

Det andre seminaret i september var til erstatning for det tradisjonelle Tjømeseminaret og gikk over både lørdag og søndag. Blindeskolen ble valgt fremfor Tjøme for å sikre en størst mulig oppslutning i gjennomkjøringen av repertoaret foran konsertene i Portugal.

Seminarer er ikke båre faglig påfyll men også - sammen med de ukentlige øvelser og utenlandsturene - en viktig del av det sosiale samværet medlemmene i mellom. Men i tillegg er det svært hyggelig å komme sammen til de tradisjonsrike avslutningsfestene før sommeren og før jul. Etter Paviljongkonserten i juni hadde vi nok et hyggelig sommertreff i haven hos Lillan og Harald. Etter adventspilingen på Røa var det hjem og gjøre seg klar for pinnekjøtt og tilbehør hos Anne Britt og Stein. At to av våre medlemsektepar på denne måten påtar seg å varte opp resten av korpset på en så gjennomført hyggelig måte setter vi stor pris på.

6. Medlemmer.

Korpset hadde pr. 31.12.2012 40 aktive medlemmer, to flere enn et år tidligere.

Før sommeren fikk vi et nytt medlem på tenorsax, nemlig Vibeke Landaas, mens Knut Langseth på altsax avsluttet sitt medlemskap. Etter dette gikk Morten Gjestvang over fra tenor til altsax. Etter sommeren kunne vi også ønske Ivar Legallais-Korsbakken velkommen som medlem med sin trompet. Samtidig kom Lars Løberg på trompet tilbake fra permisjon etter tre år i Wien.

I løpet av høsten hadde vi i hele tre nye musikanter som spilte med oss og vurderte medlemskap. Av disse er Tina Grøstad-Torjusen på klarinett blitt medlem. Katrine Ore på fløyte er gått i permisjon inntil videre.

Styret har for øvrig besluttet å trekke inn øvrige permisjoner etter flere år uten kontakt med dem det gjelder, med mindre de selv anmelder ny interesse..

Tenorsax:        3 (3)

Barytonsax:    1 (1)

Trompet:         9 (7)

Horn:               3 (3)

Fløyte:             3(4)                  

Klarinett:         7 (6)

Sopransax:      1 (1)

Altsax:            2(2)                          

Permisjon:      1 (3)

Trombone:      4 (4)

Baryton:          2 (2)

Tuba:               2 (2)

Slagverk:          3 (3)


Pr. 29.01.2014 var besetningen som følger (tall for 01.02.2013 i parentes):

 

7. Økonomi

Som følge av en overgang til mer bruttoføring som grunnlag for sjablonmessig tilbakeføring av moms via Korpsnett, er balansen en bedre indikator på utviklingen av korpsets økonomi enn det regnskapsmessige nivået på inntekter og utgifter isolert sett. Denne vurderingsmåten tar også hensyn til noe tilfeldige endringer i utestående poster.

Målt på denne måten ble korpsets økonomi noe svekket i 2013 etter en markert styrking i 2011 og noe også i 2012. Balansen – eller vår pekuniære formue, om man vil – ble redusert med nær kr 14000. Likevel har vi en reserve på omkring 73 pst. målt i forhold til anslåtte utgifter for 2014. Det gir oss fortsatt en behagelig handlefrihet og en ønsket buffer mot uforutsette utgifter.

På inntektssiden kan vi notere nok et høyt nivå i spilleinntekter. Det gjelder både for ulike private arrangement og konserter med støtte fra kommunale myndigheter, selv omet honorar som kr 10000 for spillingen på Røa Eldresenter i 2012 neppe kan forventes hvert år. I tillegg er både voksenopplæringsmidler på kr 10 000 og momskompensasjon på ca. kr 5000 blitt en viktig del av våre faste inntekter. Men hovedbasis for vår virksomhet er likevel det høye og økende antall medlemmer, selv om kontingenten ble holdt uendret fra året før.

 

Utgiftssiden viser en del svingninger fra år til år alt ettersom det er et år med utenlandstur, og/eller med et stort anlagt seminar, samt mye noteinnkjøp eller ikke. I 2013 ble korpskassa belastet med omkring kr 15000 som følge av Portugalturen, det meste var utgifter til reisen for dirigent og for et ikke-medlem som var invitert med. Ellers kan vi merke oss at det ble foretatt betydelige større noteinnkjøp enn i tidligere år. Men samtidig ble seminarutgiftene kraftig redusert fra de kr 14000 som påløp i 2012.

Budsjettet for 2014 er gjort opp med et underskudd på omkring kr 10000. Dette gjør at vi kan holde medlemskontingenten uendret på kr 2500 for fjerde år på rad. Vi har da forutsatt at vi skal et mer kostnadstungt seminar enn i 2013. I tillegg har vi besluttet å investere i ny kopimaskin på korpsrommet., samt åpne for at trommeutstyret kan kompletteres ytterligere. Vi har videre lagt inn et lønnstillegg til Nina på vel 3 pst. som i tidligere år.  Usikkerheten for 2014 gjelder som alltid i hvilken grad vi kan regne med kommunal støtte til konserter, samt kanskje særlig, opprettholde inntektsnivået ved andre spilleoppdrag. Men våre økonomiske reserver ansees å være store nok både til å tåle en usikkerhet av rimelig omfang og det budsjetterte underskudd.

 

8. Styrets vurdering

Året 2013 var det fjerde året for oss med Nina som dirigent. Styret vil også ved dette årsskiftet gi stor honnør til Nina for det arbeidet hun legger ned for korpset. Det gjelder både måten hun gjennomfører øvelsene på, hennes løpende engasjement for korpsets ve og vel, samt hennes profesjonelle opptreden både før og under konsertene uansett under hvilke omstendigheter de finner sted.

Aktiviteten i 2013 var målt i antall spilleoppdrag marginalt lavere enn i 2012, men med 13 små og store konserter holdt vi fortsatt et høyt nivå. Innøving til og gjennomføring av repertoaret på Portugalturen var vel den største utfordringen i 2013 rent musikkfaglig. Ellers var det synd at vi måtte avstå fra en planlagt felleskorpskonsert ut på høsten, samt at den forutsatte kirkekonserten i Røa Lions regi før jul ble avlyst.  Heldigvis fikk vi etter hvert to andre spilleoppdrag som erstatning, om enn kanskje ikke like spennende musikalsk.

Lystharmonikerne har et uttalt mål om å markere seg i nærmiljøet. Slik sett var det positivt både med spilling i Røa kirke og ved fakkeltoget/julegrantenningen samme sted. Vi håper dette gir støtet til nye tilsvarende oppdrag i 2014. Den kommende konsert ved feiringen av grunnlovsjubileet på Bogstad gård 1.juni bør ytterligere kunne gjøre oss kjent og ønsket i lokale sammenhenger. Det samme gjelder naturligvis våre faste sykehjemspillinger.

Styret anser mer generelt at et høyt aktivitetsnivå er viktig av flere grunner. Opptredener for et publikum er stimulerende for medlemmene og bidrar til musikalsk skjerping og økt trygghet. Mange spilleoppdrag gir viktige bidrag til korpsets økonomi.

Ellers har det lenge vært et ønske både hos dirigenten og oss i styret om å arrangere en mer prestisjefylt konsert med oss selv i hovedrollen og på et dertil passende sted. Arrangementskomiteen er i gang med å vurdere et slikt arrangement, enten ut på høsten eller i 2015.

Seminarene er en av de årlige grunnpilarer i virksomheten, både sosialt og musikalsk. Vi håper å kunne fortsette med det tradisjonelle Tjømeseminaret, men erstatningen på Blindeskolen både i 2012 og 2013 var i alle fall vellykket. Etter styrets oppfatning vil det mest naturlige være at vi prioriterer Tjøme i de år hvor vi ikke drar utenlands, så sant det er mulig..

Styret ser gjerne at vi hvert år får til et seminar i tillegg, enten alene eller i samarbeid med et annet korps. Dette bør prioriteres innenfor den tilgjengelige økonomiske rammen. Med jevne mellomrom bør vi ta oss råd til et seminar med et antall innleide instruktører. Et mer begrenset opplegg med fokus på eget repertoar kan imidlertid være hensiktsmessig i oppkjøringen foran større og utfordrende konserter.

Når det gjelder økonomien for korpset er styret godt fornøyd. Vi er kommet opp på et solid nivå på inntektssiden og har klart å holde utgiftene under rimelig kontroll. Dette har skjedd innenfor uendret kontingent gjennom hele fire år, noe vi håper medlemmene er fornøyd med.

Antall medlemmer har vært stabilt i flere år og i 2013 økte medlemstallet fra 38 til 40,herunder 3 nye medlemmer, mens ett medlem pensjonerte seg. Vi har en akseptabel dekning på de fleste instrumentgrupper. Men det er rom for at noen flere skifter instrument dersom noen skulle ønske det for sin egen del. Ellers må vi se i øynene at gjennomsnittsalderen ikke er nevneverdig redusert. Det må følgelig være en prioritert oppgave for både styret og medlemmene å trekke til oss nye medlemmer.

 

Etter styrets oppfatning er det musikkfaglige nivå i Lystharmonikerne fortsatt i forsiktig bedring. Eller som Nina utrykker det, vi er blitt bedre på vårt beste, men kanskje dårligere på vårt dårligste, altså kanskje at vi presterer på et noe mer variabelt nivå enn året før. Det kan i så fall henge sammen med at de musikalske prestasjonene og den tilhørende egeninnsatsen ikke ble stimulert så mye gjennom utfordrende spilleoppdrag som året før.

 

Alt i alt mener styret at vi også ved dette årsmøtet kan se tilbake på året som er gått som et meget godt år for Lystharmonikerne både musikalsk og sosialt. Det er avslutningsvis grunn til å berømme den omfattende dugnadsånd som korpsets medlemmer står for både løpende og ved spesielle anledninger. Det gjelder ikke minst turkomiteen som sto for gjennomføringen av en omfattende og svært vellykket tur til Portugal. Det gjelder arrangementskomiteen og notekomiteen som med sitt arbeid holder den grunnleggende virksomheten i korpset gående. Det gjelder de mange tillitsvalgte som bidrar til at øvelser, innrapportering og begivenheter i løpet av året blir lagt til rette og behørig dokumentert.

 

Styret vil også ved denne anledning rette en takk til alle ektefeller/samboere i ”Trøste og bære” for deres bidrag til korpsets aktiviteter, samt deres forståelse for medlemmenes bruk av fritid til beste for Lystharmonikerne.

 

Styret ser med forventning og optimisme frem til nok et spennende år for Lystharmonikerne.

 

 

 

Oslo, 22.januar 2014

 

Ingvar Strøm                Mette Korsbakken                   Reidar Bjørnerheim

 

Stein Wines                   Harald Sundlo                                            Peter Gjert Nordby